Javna rasprava o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izmještanje postojećih 35 kV kablovskih vodova – Mrčevac

02 aug 2021

Na osnovu clana 223 Zakona o planiranju postora i  izgradnji objekata ("SI.list CG" broj 64/17, 44/18 i  63/18),  clana 8  Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opsteg interesa (,,SI. list Crne

Gore" - opstinski propisi, broj 18/14, 42/15 i  28/16) i  clana 5 Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opsteg interesa -  izmjestanje postojecih 35 Kv kablovskih vodova koji prelaze preko kat.parc.br. 405/1 i  405/2 KO Mreevac koje formiraju urbanisticku parcelu broj UP 1   u zahvatu DUP- a ,,Mrcevac"(»SI.list CG - opstinski propisi" broj 20/13), Predsjednik Opstine Tivat donosi PROGRAM JAVNE RASPRAVE o  Nacrtu  Programskog   zadatka  sa  elementima UTU i Odlukom  o pristupanju  izgradnji  lokalnog  objekta  od opsteg  interesa izmjestanje  postojećeg  35 Kv kablovskih  vodova koji prelaze preko kat.parc.br.  405/1 i 405/2 KO Mrcevac koje formiraju  urbanisticku   parcelu broj UP 1   u zahvatu  DUP-a ,,Mrcevac".

 

Javna rasprava ce trajati 15 dana.

Javna rasprave ce se odrzatl od  02.08.2021. godine do 17.08.2021. godine.

Nacrt Programskog zadatka i  Odluka ce se:

- objaviti na internet sajtu Opštine Tivat: www.opstinativat.me

- u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objavice se na internet stranici Opstine Tivat i  putem Radio Tivta. Pozivaju se gradani i pravna lica da uzmu ucesee u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i  sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 17.08. 2021.  godine:

- putem paste na adresu Opstlna Tivat, Trg Magnolija 1

- neposredno na pisarnici Opstine Tivat,

- na e-mail urbanizam@opstinativat.me

0 realizaciji ovog Programa starace se Sekretarijat za uredenje prostora Opstine Tivat.

Odluka o pristupanju izgradnji - detaljnije

Programski zadatak sa elementima UTU - detaljnije

Obrađivač

Sekretarijat za uredenje prostora