Javna rasprava za elaborat za apartmansko-poslovni kompleks

27 nov 2020

Sekretarijat za  uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „Centurion Investment & Development“ doo iz Bara, Bulevar Revolucije 1 B4, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za objekat mješovite namjene apartmansko-poslovni kompleks, na urbanističkim parcelama UP 2-5, UP 2-6 i UP 2-7, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni elaborat u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me je  utorak 29.12.2020. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u utorak 15.12.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Elaborat – Elaborat