Novi materijal za XI sjednicu SO Tivat

01. Program rada DOO ViK sa finansijskim planom za 2022.g detaljnije

02. Program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO Komunalno Tivat za 2022.g detaljnije

03. Program rada DOO Autobuska stanica sa finansijskim planom za 2022.g detaljnije

04. Predlog Odluke o potvrdjivanju Odluke preds.opstine o imenovanju izvr.dir.DOO ViK detaljnije

05. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o nagrađivanju učenika osn.i sred.škola i studenata detaljnije

06. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata detaljnije

07. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji pomoćnih obj. na terit. opš. Tivat detaljnije

08.Predlog Odluke o potvrđ.Odluke preds.opš.o izgr.lok.obj.od opš.interesa detaljnije

09.Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Parking servisa detaljnije

10. Predlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva detaljnije

11. Predlog Odluke o budžetu za 2022.g detaljnije

Ustanove Grada