ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZGRADNJU OBJEKTA NAUTIČKOG TURIZMA/MARINE L3 NOSIOCA PROJEKTA „NAVAR INCORPORATED” D.O.O

27 sep 2019

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, obavjestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta, da je „NAVAR INCORPORATED” doo, Bonići b.b., Tivat, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju objekta nautičkog turizma/marine L3, na katastarskoj parceli 4732/2 i djelovima katastarskih parcela broj 4889, 4715/2, 4716/1, 4717, 4731, 4732/1, 4732/3, 4878/3 KO Tivat i djela akvatorijuma, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23”, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova, u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, kao i na veb- sajtu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, www.epa.org.me i veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 07.10.2019.godine. 

Dokumentacija - PDF