ODRŽANA POSLJEDNJA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE U OVOJ GODINI

25 feb 2016

Uz prisustvo 26 odbornika i 17 tačaka dnevnog reda, danas je održana redovna 27. sjednica Skupštine opštine Tivat koja je trajala skoro pet sati.
Odbornici nisu imali primjedbi na zapisnik sa prethodnog zasjedanja, a prihvatili su predlog, kojeg je iznijela sekretarka Ana Matijević, da se sa dnevnog reda skine Plan i Program rada Brend New Tivat, jer u njemu nedostaje finansijski plan za narednu godinu. O ovoj temi raspravljaće na idućoj sjednici. Dnevni red, sa ovom izmjenom, usvojen je uz 25 glasova za.
Rasprava o predlogu budžeta za 2016. godinu izazvala je veliko interesovanje Nakon dvoipočasovne rasprave odbornici su sa 17 glasova za, 5 protiv i 3 suzdržana glasa usvojili ovaj predlog. Sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, Rajka Jovićević u svom izlaganju je istakla da je predlog opštinskog budžeta zasnovan na mjerama ekonomske politike Vlade, te da su u njegovoj izradi aktivno učestvovali opštinski organi i budžetski korisnici. Ona je istakla da su ukupni primici budžeta 18 miliona 277 hiljada i 490 eura, da soptveni prihodi – lokalni porezi iznose 4.150.000, od poreza na nepokretnost se očekuje 3 miliona, taksi 1,6 miliona, a naknade 3.260.000 od čega je stavka za komunalno opremanje građevinskog zemljišta najveći. „Prenesi prihodi u budžetu su 6 miliona 350 hiljada i 490 eura“, istakla je Jovićevićeva dodajući da se od Direkcije za javne radove očekuje uplata od 3 miliona eura za izgradnju puta MR1 za kompleks Luštica Bey te da je po toj osnovi već prihodovano 500.000. Prema njenim riječima projekat izgradnje puta za Cacovo od 270.000 eura nije realizovan, kao i izgradnja Vatrogasnog doma, šetališta Belani ali će ove budžetske stavke biti realizovane tokom 2016. Među projektima koji će biti realizovani su : postavljanje novog cjevovoda od kružnog toka za Solila u iznosu od 700.000 eura, izgradnja multifunkcionalne zgrade na lokaciji Crvenog krsta u iznosu od 400.000, Doma kulture Gošići, šetališta Belani, rekonstrukcija Zagrebačke ulice, izgradnja kanalizacionog sistema, sanacija igrališta i ljetnje pozornice u Donjoj Lastvi, izmještanje naselja 7.jul, sanacija krova i fasade zgrade Centra za kulturu i zgrade DTV Partizan.

Predsjednik opštine Ivan Novosel je povodom amandmana SNP da se u Budžetu planiraju sredstva u iznosu od 30.000 za nabavku besplatnih udžbenika za učenike osnovne škole , istakao da prihvata predlog odbora da se u formi inicijative to pitanje riješi prije početka naredne školske godine. Iz materijala se ne vidi kako se došlo do brojke od 30.000 eura.

Na skupštini je usvojen Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2015.godinu sa 15 glasova za, protiv su bila 3, a uzdržana 2 odbornika.

Program uređenja prostora usvojen je sa 15 glasova za, protiv su bila 3, a uzdržana 4 odbornika.

Uz 16 glasova za i 3 uzdržana odbornici su danas usvojili Program razvoja sporta opštine Tivat do 2020. godine.
U uvodnom izlaganju Dubravka Nikčević, koordinatorka Radne grupe i sekretarka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti je istakla da je ovaj dokument rađen u skladu sa Zakonom o sportu, Nacionalnom strategijom i Strateškim planom opštine Tivat. Ona je podsjetila da ovaj Program u Crnoj Gori ima samo Podgorica, da je odluku o njegovoj izradi i formiranju Radnog tima donio Predsjednik opštine, i da je o njemu održana kvalitetna javna rasprava.
„Radna grupa je radila konstruktivno i bez sujete, a usaglasili smo i stavove sa Savjetom za sport. Najveći dio primjedbi Savjeta za sport već su bili naznačeni u Nacrtu Radne grupe“ - rekla je Dubravka Nikčević.
002Po njenom mišljenju ovo je okvirni dokument koji daje dobru osnovu za dalju priču o tivatskom sportu, čija razrada tek treba da uslijedi.Program definiše Tivat kao grad u kojem je sport dostupan svima, sa razvijenom sportskom infrastrukturom, sa talentoivanim mladim i uspješnim vrhunskim sportistima.
Ona je izrazila očekivanje da će se ovaj Program i realizovati u narednom petogodišnjem periodu.
Skupština je danas usvojila još jedan strateški dokument- Program razvoja kulture u Opštini Tivat za period 2015-2020.godine. Svi odbornici koji su se javili da komentarišu program i daju konkretne sugestije o njegovom sprovođenju i prioritetima, saglasni su u jednom- dobili smo izuzetno značajan strateški dokument, koji na sveobuhvatan način analizira stanje u kulturi, kao i kulturne pootrebe i prioritetne oblasti kojima Tivat treba da se bavi u ovom domenu u narednih pet godina. Sa pozicije predsjednice radne grupe, sekretarka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, Dubravka Nikčević, zahvalila se na timskom radu i predanosti svih koji su učestvovali na izradi dokumenta.
Nikčević je istakla da se program oslanja na Zakon o kulturi i čitav set predmetnih zakona, te na Nacionalnu strategiju razvoja kulture i aktuelni Strateški plan Opštine. Za nju lično rad na dokumentu je bio izuzetno inspirativan, a ujedno i prilika da svi koji su učestvovali dosta toga novog nauče. Ono što je iz tog rada proizašlo kao strategija je prepoznavanje Tivta kao grada pozorišta i muzike, i kulture uopšte, te ona, uz turizam, predstavlja njegovu razvojnu šansu. Spoj kulture i turizma dovodi do kulturnog turizma, koji treba da bude strategija razvoja ovog grada, zaključila je Nikčević.
Bez rasprave, Skupština je usvojila Plan i program rada DOO Vodovod i kanalizacija za 2016.godinu.
U narednoj godini, Vodovod i kanalizacija, između ostalog, planira prespajanje potrošača sa starog cjevovoda na novi na svakom odvojku i u svakoj ulici na potezu Krašići – obala Đuraševića – Solila, prespajanje postojećeg cjevovoda rezervoar Radovići – Krašići kod raskrsnice Krašići – Radovići na novi cjevovod za Krašiće, prespajanje potrošača na novi cjevovod Gradiošnica – Vrijes, nastavak prespajanja potrošača na novi cjevovod u naselju „Ruljina“, prespajanje oko 50 potrošača u ulici Mrčevac 1, prespajanje potrošača u Mažini i Pod Kuk.
U planu su i aktivnosti na uvođenju HACCP sistema- Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke u vodovodnom preduzeću, u okviru čega će se izvesti i uređenje rezervoara „Gošići“ i „Radovići” i prilagođavanje standardima postojećih izvorišta „Plavda“ i „Topliš“, te nastavak rada na automatizaciji sistema- objedinjavanje u zajednički softver svih pumpnih stanica kanalizacije sa svim pozicijama na vodovodnom sistemu.
Kada je u pitanju kanalizacija, u 2016.godini ovo preduzeće nastaviće sa spajanjem na mrežu privatnih objekata na dijelu Opštine Tivat gdje je izgrađen kanalizacioni sistem, završetku III faze izgradnje kanalizacionog sistema na području Krtola i preuzimanje kompletnog sistema. Na sistemu će se biti 12 pumpnih stanica i to 6 na glavnom kolektoru i 6 za prepumpavanje iz nižih zona. 
Bez rasprave sa 15 za i 2 suzdržana glasa odbornici u usvojili Program Komunalnog za 2016 godinu..
Plan i program rada Javne ustanove Sportska dvorana za 2016.godinu usvojen je bez rasprave i sa 1 uzdržanim glasom.
Skupština je prihvatila i Plan i program rada Centra za kulturu Tivat za 2016.godinu, 
Centar za kulturu Tivat u 2016.godini planira realizaciju ukupno 213 programa, od toga najveći broj iz domena pozorišne umjetnosti, njih čak 83. Ovaj broj uključuje planirana gostovanja i izvođenja na matičnoj sceni predstava u produkciji CZK Tivat, gostovanja drugih pozorišnih kuća u našem gradu, te programe u okviru Festivala mediteranskog teatra „Purgatorije“, koji će naredne godine okupiti osam takmičarskih predstava. Centar u 2016.godini planira i dvije nove produkcije- radiće „Koštanu“ po tekstu Bore Stankovića u režiji Kikana Mladenovića, te, nakon ovogodišnje predstave za djecu „Pazi, zebru gazi“ i novu produkciju za djecu. Kada su u pitanju muzički programi, Centar nastavlja uspješnu saradnju sa Muzičkom školom Tivat, Muzičkom akademijom sa Cetinja, Muzičkim centrom Crne Gore, te brojnim drugim subjektima na nacionlanoj i regionalnoj sceni. Među 35 programa planiranih za 2016.godinu, pored koncerata klasične, popularne i dječje muzike, Tivat će u Ljetnjikovcu Buća ugostiti i dva festivala- harmonika i Gitar fest. Što se likovnog programa tiče, u planu su četiri tematske izložbe, dva izlaganja u crkvici Svetog Mihovila, te 20 autorskih izložbi. U okvriu književnog programa, kao i rada biblioteke i čitaonice, planirano je 25 programa, a novina u narednoj godini biće neformalna škola bokeškog govora, u cilju očuvanja ovog dijela nematerijalne baštine. Centar planira i dva projekta izdavačke djelatnosti.
Centar u 2016.planira investirati u opremu neophodnu za prikazivanje filmova- kino projektor, platno i ozvučenje, a u cilju vraćanja Tivta na mapu gradova koji će imati redovan godišnji filmski repertoar. Osim toga, u planu je sanacija galerije i atriuma Buća i ljetnje pozornice u Tivtu, izrada sedam novih panoa za plakate, nastavak uređenja DTV Partizan, rekonstrukcija Ljetnje pozornice Donja Lastva, ulaganje u rasvjetu i elektrointalacije u Velikoj Sali Cetra za kulturu, te izgradnja pristupnih rampi za osobe sa posebnim potrebama u Velikoj Sali i Atrijumu. U planu je u sanacija krova zgrade Radničkog doma Gracija Petković.
003Gradski parlament usvojio je bez rasprave sa 17 glasova za i 2 uzdržana Plan i program rada Turističke organizacije Tivat za 2016. godinu.
Na sjednici je sa 16 za i 3 uzdržana glasa uvojen Program rada Skupštine za 2016.godinu a sa 18 glasova za i 2 uzdržana usvojen je Plan upravljanja za veliki gradski park.
Sa Planom upravljanja Velikim gradskim parkom za 2016 – 2021 godine usaglasilo se i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kazala je Sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Tatjana Jelić. Tivatski parlament prihvatio je Informaciju o stanju životne sredine za 2015. godinu.
Sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Tatjana Jelić kazala je da Informacija o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat predstavlja jedan od osnovnih dokumenata iz oblasti životne sredine, kojim se daje ocjena stanja životne sredine za teritoriju opštine Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat pripremio je Informaciju o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2015. godinu koristeći podatke iz Informacije o stanju životne sredine Crne Gore za 2015. godinu, kao i rezultate ispitivanja elektomagnetog zračenja, koje je realizovala Opština Tivat, u skladu sa obavezama iz Lokalnog plana zaštite životne sredine, Informacija o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2015. godinu predstavlja prikaz stanja životne sredine, po pojedinim segmentima životne sredine, a to su – Vazduh - Klimatske promjene –Vode - Morski ekosistem – Zemljište – Otpad – Biodiverzitet - Radioaktivnosti u životnoj sredini - Elektromagnetno zračenje
Jelić je navela da je tema na posljednjem sastanku Zelenog tima bila i tretiranje palmi protiv crvenog surlaša, što je budžet uvažio te će se značajna sredstva izdvojiti i za taj problem, zaključila je Jelić.
Odbornici su uz 17 glasova za i 1 uzdržan usvojili Odluku o prodaji zemljišta, radi kompletiranja urbanističke parcele, Jovanu Grboviću. Parcela od 456m2 prodata je za blizu 128 hiljada eura. Uz 15 glasova za i 4 uzdržana usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu koji se vodi pred Osnovnim sudom u Kotoru, po tužbi Marite Pasković i Anđelke Tripović.
Uz 15 glasova za i 4 uzdržana Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti za ispravku granica na parceli vlasništva Miladina Vidakovića.
U dijelu Odborničkih pitanja i odgovora nezavisni odbornik Miomir Abović je upitao Predsjednika opštine na osnovu kojih kriterijuma je izostavljen sa stambene rang liste Dragan Kordić, koji je cijeli radni vijek proveo u Tivtu nesebično se žrtvujući za dobrobit Tivta, i šta će predsjednik opštine preduzeti da se ta nepravda ispravi?

Predsjednik opštine Ivan Novosel je saopštio da je i on, poput odborničkih klubova, dobio pismo Dragana Kordića sa zahtjevom da mu se riješi stambeno pitanje. Novosel je predložio da se za narednu sjednicu pripremi kompletna dokumentacija, i da se Kordiću, možda riješi stambeno pitanje, na način na koji je to riješeno zaslužnim sportistima Vjekoslavu Paskoviću i Miroslavu Petkoviću. Gradonačelnik je najavio i mogućnost izgradnje novih stanova. Na kraju je svim odbornicima i građanima poželio sve najljepše u Novoj 2016. godini.
Predsjednik Parlamenta Krsto Bošković je takođe rekao da je dobio Kordićev zahtjev, i da će se, ako je eventualno učinjena, nepravda ispraviti. On je precizirao nikome stanovi nisu dodjeljeni, već su samo sačinjene rang liste, te da sad slijedi utvrđivanje kvota. Bošković je na kraju obraćanja odbornicima i građanima Tivta poželio srećnu i uspješnu 2016. godinu, posebno se zahvaljujući opozicionim odbornicima koji su, kako je rekao, željeli dobrobit Tivtu.

post slika