OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Komunalna policija

13 feb 2014

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Komunalne policije - PDF

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Komunalne policije - PDF

- PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI KOMUNALNE POLICIJE ZA 2017. god - dalje

- PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI KOMUNALNE POLICIJE ZA 2016. god - dalje

- PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI KOMUNALNE POLICIJE ZA 2016.god. - dalje

 


 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama ,Sl.list CG br.44/12
 • Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa,Sl.list CG-opšt.prop.br.18/14 dalje
 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o auto taksi prevozu,Sl.list CG-opšt.prop.br.18/14 dalje
 • Odluka o javnom vodosnabdijevanju ,Sl.list CG -opšt.prop. br.08/14
 • Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi,liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Tivat,Sl.list CG -opšt.prop. br.02/14
 • Odluka o komunalnom redu (Sl.list RCG-opšt.prop. br.43/06 i Sl.list CG-opšt.prop. br. 24/10)
 • Odluka o pijacama,( Sl.list RCG-opšt.propi. br. 28/99 i Sl.list CG –opšt.prop. br.21/11)
 • Odluka odvođenju i prećišćavanju otpadnih voda sa područja opštine Tivat, (Sl.list CG-  opšt.propisi br.13/10)
 • Odluka o vodosnabdijevanju ,( Sl.list RCG-opšt.propisi br. 17/99 i 17/99)
 • Odluka o pogrebnoj djelatnosti,uređivanju i održavanju groblja,( Sl.list RCG-opšt.propisi br.20/97)
 • Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama,( Sl.list CG-opšt.propisi br. 32/11 )
 • Odluka o privremenim objektima ,( Sl.list CG-opšt.propisi br. 34/08,38/10 I 12/11 )
 • Odluka o radnom vremenu ,( Sl.list CG-opšt.propisi br.18/09)
 • Odluka o uslovima i načinu izvođenja muzike, Sl.list RCG-opšt.propisi br. 06/02,23/03  i Sl.list CG –opšt.prop.br. 18/09
 • Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat, (Sl.list CG-opšt.propisi br. 02/10 I 32/11)
 • Odluka o upotrebi simbola opštine Tivat (Sl.list RCG  - opšt.prop.br.15/05)
 • Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama ,( Sl.list CG-opšt.propisi br. 33/10)
 • Odluka o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika , (Sl.list CG-opšt.propisi br. 13/07  I 32/11)
 • Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima,( Sl.list CG-opšt.propisi br.24/12)
 • Odluka o auto taxi prevozu, (Sl.list CG-opšt.propisi br.03/07 I 32/11)
 • Odluka o regulisanju javnog saobraćaja na području opšt.Tivat,(Sl.list RCG-opšt.prop.br.02/99...i Sl.list CG-opšt.prop.br.24/10)
 • Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade( Sl.list CG-opštinski   propisi br. 04/11)