Poziv nevladinim organizacijama za prijavu učešća na V sjednicu Skupštine opštine Tivat

18 dec 2020

Pozivaju se nevladine organizacije koje koriste institut “slobodne stolice” u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, da podnesu prijave za učešće u radu V sjednice SO Tivat, koja je zakazana za 29.12.2020.godine.

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine elektronskim putem na e-mail adresu sekretarso@opstinativat.com najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Nevladine organizacije su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama  dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objaviće se na veb sajtu opštine Tivat.

POZIV - WORD

Broj: 03-016/20-200/2

Tivat,18.12.2020.godine

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT