Prijedlog tačaka dnevnog reda IX sjednice

05 jan 2017

1.Predlog odluke o bližim kriterijumijma za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve - dalje
2.Predlog odluke o načinu i uslovima davanja poklona iz imovine kojom raspolaže opština - dalje
3.Predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o učešću opštine Tivat u rješavanju stambenih pitanja - dalje
4.Predlog Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite - dalje
5.Predlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Savjeta za sport - dalje
6.Predlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o privremenim objektima na teritoriji opštine Tivat - dalje
7.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik komunalnih usluga - dalje
8.Nacrt odluke o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou - dalje
9.Nacrt Lokalnog plana zaštite životne sredine 2017-2012 - dalje
10.Informacija o stanju životne sredine za 2015. godinu sa Izvještajem zelenog tima za 2016. godinu - dalje
11.Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Tivat za 2016. Godinu - dalje
12.Elaborat o opravdanosti reorganizacije JU Centar za kulturu Tivat i osnivanju ustanove kulture JU Muzej i galerija „Buća-Luković“ Tivat - dalje
13.Predlog Odluke o razrješenju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije - dalje
14.Predlog Odluke o imenovanju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije - dalje
15.Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja - dalje
16.Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Odbora za finansije - dalje
17.Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Savjeta za davanje naziva naselja ulica i trgova - dalje
18.Predog Odluke o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost - dalje
19.Predlog Odluke o uslovima i načinu davanja saglasnosti investitoru u postupku pribavljanja građevinske dozvole ako se objakat gradi na dijelu UP - dalje
20.Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.P.457/16 - dalje
21.Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje kupoprodajnog ugovora za kat.par 620/2,620/3,620/4 i 644/2 k.o. Donja Lastva - dalje