Sekretarijat za lokalnu samoupravu – Propisi

23 aug 2016
 • Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl. list RCG“, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, i ''Sl. list Crne Gore'', br. 88/09, 03/10, 38/12)
 • Zakon o državnim službenicima i namještenicima (''Sl. list Crne Gore'', br. 39/11, 50/11, 66/12)
 • Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika (''Sl. list Crne Gore'', br. 14/12)
 • Zakon o zaradama i drugim primanjima državnih i javnih funkcionera (''Sl. list Crne Gore'', br. 33/08, 76/09, 07/10)
 • Zakon o radu („Sl. list Crne Gore“, br. 49/08, 26/09, 88/09, 26/10 i 59/11)
 • Opšti kolektivni ugovor („Sl. list RCG“, br. 1/04, 59/05, 24/06, „Sl. list Crne Gore“, br. 65/10, 09/12 i 37/12)
 • Uredba o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave (''Sl. list Crne Gore'', br. 07/13)
 • Uredba o mjerilima za razvrstavanja poslova radnih mjesta državnih službenika u zvanja u okviru nivoa i kategorija (''Sl. list Crne Gore'', br. 12/13)
 • Uredba o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika i uslovima za njihovo vršenje u organima lokalne uprave (''Sl. list Crne Gore'', br. 15/13)
 • Pravilnik o sadržini oglasa, načinu ispravke, prijavljivanja na oglas elektronskim putem i uvida u dokumentaciju oglasa (''Sl. list Crne Gore'', br. 08/13)
 • Uredba o mjerilima i načinu ocjenjivanja državnih službenika i namještenika (''Sl. list Crne Gore'', br. 33/13)
 • Uredba o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu (''Sl. list Crne Gore'', br. 04/13)
 • Uredba o postupku provjere sposobnosti za vršenje poslova državnog službenika i namještenika (''Sl. list RCG'', br. 33/05)
 • Uredba o kriterijumima za ocjenjivanje rada rukovodećeg lica u državnom organu (''Sl. list RCG'', br. 27/05)
 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja probnog rada državnih službenika i namještenika (''Sl. list Crne Gore'', br. 51/12)
 • Odluka o kriterijumima i načinu određivanja varijabilnog dijela zarade državnih službenika i namještenika (''Sl. list Crne Gore'', br. 25/11)
 • Uredba o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima (''Sl. list Crne Gore'', br. 26/12)
 • Odluka o visini otpremnine državnih službenika i namještenika ''Sl. list Crne Gore'', br. 23/10)
 • Uredba o vrsti i postupku dodjele priznanja državnom službeniku i namješteniku (''Sl. list Crne Gore'', br. 40/13)
 • Zakon o arhivskoj djelatnosti („Sl. list Crne Gore“, br. 49/10, 40/11)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izrade liste kategorija registraturske građe i načinu odabiranja i predaje arhivske građe državnom arhivu („Sl. list Crne Gore“, br. 58/11)
 • Pravilnik o čuvanju registraturskog materijala i arhivske građe i davanju podataka o arhivskojgrađi Državnom arhivu Crne Gore („Sl. list RCG“, br. 23/94)
 • Pravilnik o evidencijama u arhivima („Sl. list Crne Gore“, br. 41/11)
 • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl. list Crne Gore“, br. 51/11)
 • Uputstvo za izvršavanje Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (''Sl. list RCG'', br. 01/93, 42/98)
 • Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Sl. list Crne Gore“, br. 01/09, 41/11, 47/11)
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Sl. list Crne Gore”, br. 44/12)
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. list Crne Gore”, br. 79/08, 70/09 i 44/12)
 • Zakon o zabrani zlostavljanja na radu („Sl. list Crne Gore“, br. 30/12)
 • Zakon o državnoj imovini („Sl. list Crne Gore”, br. 21/09, 40/11)
 •   Zakon o volonterskom radu ("Sl. list Crne Gore", br. 26/10, 31/10, 14/12)
 • Zakon o administrativnim taksama ("Sl. list RCG", br. 55/03, 46/04, 81/05, 02/06, "Sl. list Crne Gore", br. 22/08, 77/08 o3/09, 40/10, 73/10, 20/11, 26/11, 56/13)
 • Zakon o biračkim spiskovima ("Sl. list Crne Gore", br. 40/08, 40/11)
 • Zakon o registrima prebivališta i boravišta ("Sl. list Crne Gore", br. 13/08, 41/10, 40/11)
 • Zakon o centralnom registru stanovništva ("Sl. list RCG", br. 49/07, 41/10, 40/11)
 • Zakona o ličnoj karti ("Sl. list Crne Gore", br. 12/07, 73/10, 28/11, 50/12)
 • Zakon o ličnom imenu ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08, 40/11)
 • Zakona o matičnim registrima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08, 41/10, 40/11)
 • Zakon o strancima ("Sl. list Crne Gore", br. 82/08, 72/09, 32/11, 53/11, 27/13, 61/13)
 • Porodični zakon ("Sl. list RCG", br. 01/07)