Postovi sa tagom: Urbanizam

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadi za urbanu sanaciju

07 jul 2021

Program javne rasprave – dalje

Nacrt Odluke o naknadi za urbanu sanaciju – dalje

DUP Lepetane i moguća planska rješenja

30 jan 2020

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane” u opštini Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje

PRETHODNO UČEŠĆE JAVNOSTI
u periodu od 30.01.2020 do 1.03.2020.godine

Upoznavanje zainteresovane javnosti sprovodi se na način propisan čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti (“Službeni list CG”, broj 88/17), putem informisanja i konsultacija.

Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogu se dostavljati ovom ministarstvu na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Prilog:
Koncept plana

USVOJEN PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA

18 nov 2019

Program privremenih objekata za period od 2019 – 2023. godine kojim se definišu vrste, izgled i lokacije privremenih objekata na teritoriji Opštine Tivat usvojen je na sjednici SO.

Programom su prepoznate dvije kategorije privremenih objekata i to stalni i sezonski, a svaka lokacija određena je grafički, tekstualno i kroz tabelarni prikaz. Teritorija opštine Tivat, Programom je podijeljena je u dvije zone. Postavljanje privremenih objekata je dozvoljeno u Zoni 1, dok Zona 2 predstavlja prostor u kome nije dozvoljeno postavljanje privremenih objekata a radi se o lokalitetima Velikog gradskog parka i Vrmca.

„Komisija, čiji članovi su službenici Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj koja je radila na predlogu Programa, uložila je značajne napore kako bi konačan dokument bio što kvalitetniji. Prilikom izrade dokumenta cilj je bio pronaći balans između potreba zainteresovanih korisnika prostora sa jedne strane, i očuvanja i uređenja teritorije opštine sa druge strane. To nije bio lak zadatak. Ipak u konačnom smo dobili detaljno razrađen kvalitetan dokument“ – istakla je Tamara Furtula, sekretarka za planiranje prostora i održivi razvoj.

Stupanjem na snagu Odluke o donošenju Programa uspostavlja se nova procedura za  postavljanje privremenih objekata. Investitor se najprije mora obratiti Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj zahtjevom za izdavanje urbanističkih uslova za postavljanje privremenog objekta. Naknada za izdavanje urbanističkih, odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene programom privremenih objekata iznosi: 10,00€ za pokretne privremene objekte i 50,00€ za ostale vrste privremenih objekata. Privremeni objekat investitor može da postavi, odnosno gradi na osnovu prijave i dokumentacije propisane zakonom, koju podnosi nadležnom inspekcijskom organu. Dokumentacija sadrži: dokaz o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu; tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove, i, saglasnost glavnog gradskog arhitekte u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta. Odbornici lokalnog parlamenta i predstavnici NVO pozitivno su ocijenili kvalitet Programa

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

11 dec 2017

Program Javne rasprave – dalje

Nacrt Odluke – dalje

Mapa sa zonama – dalje

Ustanove Grada