Usvojene odluke sa XVI sjednice sjednice SO Tivat od 21.12.2017

09 jan 2018

01.Odluka o budžetu opštine Tivat za 2018. godinu - dalje
02.Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uredenja prostora opštine Tivat za 2017. godinu - dalje
03.Zakljucak o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2016. godine - dalje
04.Odluka o usvajanju Lokalnog energetskog plana opštine Tivat 2017-2026. godine - dalje
05.Odluka o usvajanju Programa poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za period 2018-2020. godine - dalje
06.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2018. godinu - dalje
07.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Komunalno Tivat za 2018. godinu - dalje
08.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Autobuska stanica Tivat za 2018. godinu - dalje
09.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Parking servis Tivat za 2018. godinu - dalje
10.Odluka o usvajanju Plana i programa rada RJ Azil za 2018. godinu - dalje
11.Odluka o usvajanju Plana i programa Turisticke organizacije Tivat za 2018. godinu - dalje
12.Odluka o usvajanju Plana i programa JU Centar za kulturu Tivat za 2018. godinu - dalje
13.Odluka o usvajanju Plana i programa JU Sportska dvorana Tivat za 2018. godinu - dalje
14.Odluka o usvajanju Plana i programa DOO Brend New Tivat za 2018. godinu - dalje
15.Program rada Skupštine opštine za 2018.g - dalje
16.Odluka o finansiranju usluge pomoc i njega u kuci za 2018 godinu - dalje
17.Odluka o sprovodenju omladinske politike na lokalnom nivou - dalje
18.Odluka o odredivanju naknade za rad odbornika i drugih lica koje bira ili imenuje Skupština opštine Tivat - dalje
19.Odluka o dopuni Odluke o povjeravanju o povjeravanjuupravljanja javnim prostorom - dalje
20.Odluka o izmjeni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije - dalje
21.Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Tivat - dalje
22.Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora JU Centar za kulturu Tivat - dalje
23.Odluka o prestanku mandata sekretara Skupštine - dalje
24.Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Tivat - dalje
25.Odluka o razrješenju jednog clana Savjeta JU Centar za kulturu - dalje
26.Odluka o imenovanju jednog clana Savjeta JU Centar za kulturu Tivat - dalje
27.Odluka o imenovanju Savjeta JU Muzej i galerija Tivat - dalje
28.Odluka o razrješenju i imenovanju jednog clana Savjeta JU Sportska dvorana - dalje
29.Odluka o razrješenju jednog clana Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica koja bira ili imenuje Skupštine opštine - dalje
30.Odluka o imenovanju jednog clana Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica koja bira ili imenuje Skupštine opštine - dalje
31.Odluka o davanju saglasnosti za zakljucenje poravnanja u predmetu Posl.br.P 1100-15 - dalje
32.Odluka o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu poslovnih prostora - dalje