Usvojene odluke sa XX sjednice SO Tivat od 12.06.2018. godine

18 jun 2018

01.Odluka o donošenju DUP-a Tivat Centar - dalje
02.Odluka o donošenju DUP-a Djurasevici - dalje
03. Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2017.godinu - dalje
04.Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje
05.Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Tivat - dalje
06.Odluka o auto-taksi prevozu - dalje
07. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede - dalje
08.Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 2018-2023 - dalje
09. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Parking servis Tivat - dalje
10. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Autobuska stanica Tivat - dalje
11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i fukcionere u lokalnoj samoupravi za 2017.godinu - dalje
12. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat - dalje
13. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat - dalje
14. Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Brend New Tivat DOO - dalje
15. Odluke o pristupanju kupovini zemljišta - dalje
16. Odluka o prodaji ka.parcela 681-2 i 669-9 - dalje
17.Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parc. 35-2, 35-3 i 37-2 KO Mrčevac - dalje
18. Odluka o ustanovljavanju službenosti na kat parcelama 687, 929-4 i 929-6 KO Tivat radi polaganja kabla - dalje
19. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br RS 148-2015 - dalje
20. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P.br. 609-2016 - dalje