Usvojene odluke sa XXVII sjednice

07 mar 2019

01. Odluka o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika opštine i radu organa uprave i službi za 2018. godinu - dalje
02. Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2018.godinu - dalje
03. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2019. godinu - dalje
04. Zaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2018.godinu - dalje
05. Odluka o usvajanju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2019. godinu - dalje
06. Odluka o linijskom,gradskom i prigradskom prevozu putnika u opštini Tivat - dalje
07. Odluka o kriterijumima,načinu i postupku rapodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu - dalje
08. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte - dalje
09. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini - dalje
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu - dalje
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama - dalje
12. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021 - dalje
13. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada TOT-a sa finasijskim planom za 2019 - dalje
14. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Brend New Tivat sa finsijskim planom za 2019 - dalje
15. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan i program rada RJ Azil sa finsijskim planom za 2019 - dalje
16. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO Parking servis Tivat - dalje
16.1. Zaključak Parking revizija - dalje
17. Odluka o raspodjeli dobiti DOO Parking servis Tivat - dalje
18. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2018.godine - dalje
19. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Službe zaštite i spašavanja za 2018 - dalje
20. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu zelenog tima u 2018.godini - dalje
21. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU SMŠ Mladost Tivat za 2018 godinu - dalje
22. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OŠ Drago Milović za 2018. godinu - dalje
23. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU OŠ Branko Brinić za 2018. godinu - dalje
24. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU Mužičke škole za 2018.godinu - dalje
25. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JPU Bambi Tivat za 2018. godinu - dalje
26. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbjednosti u opštini Tivat za 2018.godinu - dalje
26. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbjednosti u opštini Tivat za 2018.godinu - dalje
27. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zdravstva za 2018. godinu - dalje
28. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja u 2018. godini - dalje
29. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Centra za socijalni rad za 2018 - dalje
30. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OO Crveni Krst za 2018 - dalje
31. Odluka o učešću opštine Tivat u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja za potrebe penzionera sa teritorije opštine Tivat - dalje
32. Odluka o ustupanju nepokretnosti na korišćenje i upravljanje JU Centar za kulturu Tivat i JU Muzej i galerija Tivat - dalje
33. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost - dalje
34. Odluka o razrješenju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke Organizacije Tivat - dalje
35. Odluke o imenovanju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke Organizacije Tivat - dalje
36. Odluka o razrješenju predstavnika Skupstine opstine u Nadzorni odbor Turisticke organizacije - dalje
37. Odluka o imenovanju predstavnika Skupstine opstine u Nadzorni odbor Turisticke organizacije - dalje
SKUPSTINA 28.feb - dalje