02.02.2015. POZIV br. 02/15

03 feb 2015

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 02/15

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za Usluge izrade DUP-a Stari Krašići - detaljnije