29.01.2015. POZIV br. 01/15

30 jan 2015

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 01/15

za dostavljanje ponuda šoping metodom za Usluge godišnje revizije budžeta Opštine Tivat za 2014 godinu kao i godišnja revizija budžeta preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. i Komunalno d.o.o. za 2014 godinu - detaljnije