09.10.2012 POZIV br. 56/12

26 okt 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 56/12

na otvoreni postupak javne nabavke za Radove na izgradnji potpornih zidova oko crkve Sv.Petra u Bogdašićima u skladu sa predmjerom radova -  detaljnije