10.10.2012 POZIV br. 57/12

26 okt 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 57/12

na otvoreni postupak javne nabavke za Radove na sanaciji krova sportske hale "Ţupa" u Tivtu u skladu sa predmjerom radova. -  detaljnije