13.12.2013. POZIV br. 37/13

18 dec 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 37/13

za Usluge izrade glavnog projekta saobraćajnice u naselju Kalimanj u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima - detaljnije