15.03.2013 POZIV br. 09/13

19 mar 2013

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 09/13

na otvoreni postupak javne nabavke za usluge stručnog nadzora na radovima rekonstrukcije gradske rive "Pine " II faza  -  detaljnije