1902-404-22 OD 30.07.2018. GODINE

01 aug 2018

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE Za nabavku, isporuku i ugradnju  tartan podloge u parku - Trg Dara Petkovića - dalje