OBAVJEŠTENJE

01 aug 2018

Uprava za kadrove objavila  javni poziv za izbor stručnih lica u odgovarajućoj oblasti rada i istaknutih stručnjaka u odgovarajućoj oblasti rada a u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list Crne Gore, br. 02/18) i Uredbom o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima ( Sl.list Crne Gore, br. 50/18) radi sačinjavanja liste stručnih lica, odnosno istaknutih stručnjaka koji će biti članovi Komisije za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, odnosno Komisije za provjeru kompentencija, znanja i sposobnosti.Stručnim licima i istaknutim stručnjacima pripada naknada za rad u Komisiji.

Prijava se vrši putem portal eUprava (www.euprava.me).

Za dodatne informacije kontaktirati Biljanu Nedović ili Natašu Vujović na broj telefona 020/202-291 i na linku :

http://www.uzk.gov.me/vijesti/189338/STRUcNIM-LICIMA-I-ISTAKNUTIM-STRUcNJACIMA-ZA-UcEscE-U-RADU-KOMISIJE-ZA-PROVJERU-ZNANJA-SPOSOBNOSTI-KOMPETENCIJA-I-VJEsTINA-I-KOM.html

Sekretarijat za lokalnu samoupravu-Odjeljenje za upravljanje ljudskim resursima