1902-404-47 OD 16.08.2017. GODINE

16 aug 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku izvođenja radova na sanaciji kanalizacione mreži u opštini Tivat - detaljnije