25.09.2012 POZIV br. 52/12

26 okt 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 52/12

na otvoreni postupak javne nabavke za Usluge izrade DUP-a “Golf Ekonomija” sa programskim zadatkom -  detaljnije