27.01.2010 P O Z I V br 8/10

27 jan 2010

 Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list CG br.46/06) Opština Tivat, objavljuje:

P O Z I V br.08/10

na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnog puta Mažina - Markuševina - detaljnije