DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO – PONOVNI PRIJEDLOG PLANA

06 dec 2013

Grafika:

01 Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata - PDF
02 Izvod iz PPPN MD - PDF
03 Izvod iz PUP-a Tivat - Plan namjene površina - PDF
04 Izvod iz PUP-a Tivat - Plan seizmičke mikrorejonizacije - PDF
05 Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica - PDF
06 Kontakne zone - PDF
07 Postojece korisšćenje prostora - PDF
08a Namjena površina - detaljna - PDF
08b Namjena površina - pretežna - PDF
09 Parcelacija, regulacija i nivelacija - PDF
10 Saobraćajna infrastruktura - PDF
11 Elektroenergetska infrastruktura - PDF
12a Hidrotehnička infrastruktura - Kanalizacija - Postojeće stanje - PDF
12b Hidrotehnička infrastruktura - Kanalizacija - Plan - PDF
12c Hidrotehnička infrastruktura - Vodovod - Postojeće stanje - PDF
12d Hidrotehnička infrastruktura - Vodovod - Plan - PDF
13a Telekomunikaciona infrastruktura - Postojeće stanje - PDF
13b Telekomunikaciona infrastruktura - Plan - PDF
14 Pejzažno uređenje - Plan - PDF

Tekst:

Knjiga 1 - Tekst plana - PDF
Knjiga 2 - Odgovori na primjedbe - PDF