DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO – PONOVNI PRIJEDLOG PLANA

06 dec 2013

Grafika:

01 Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – PDF
02 Izvod iz PPPN MD – PDF
03 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan namjene površina – PDF
04 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan seizmičke mikrorejonizacije – PDF
05 Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica – PDF
06 Kontakne zone – PDF
07 Postojece korisšćenje prostora – PDF
08a Namjena površina – detaljna – PDF
08b Namjena površina – pretežna – PDF
09 Parcelacija, regulacija i nivelacija – PDF
10 Saobraćajna infrastruktura – PDF
11 Elektroenergetska infrastruktura – PDF
12a Hidrotehnička infrastruktura – Kanalizacija – Postojeće stanje – PDF
12b Hidrotehnička infrastruktura – Kanalizacija – Plan – PDF
12c Hidrotehnička infrastruktura – Vodovod – Postojeće stanje – PDF
12d Hidrotehnička infrastruktura – Vodovod – Plan – PDF
13a Telekomunikaciona infrastruktura – Postojeće stanje – PDF
13b Telekomunikaciona infrastruktura – Plan – PDF
14 Pejzažno uređenje – Plan – PDF

Tekst:

Knjiga 1 – Tekst plana – PDF
Knjiga 2 – Odgovori na primjedbe – PDF