Direkcija za imovinsko pravne poslove

Ovaj organ štiti sve imovinsko-pravne interese Opštine Tivat. Dio redovnih poslove jeste rješavanje imovinsko pravnih poslova na zemljištu koje će biti predmet raspolaganja, zastupanje opštinskih interesa u sporovima pred svim sudovima, praćenje promjena upisa u katastru nepokretnosti, davanje u zakup poslovnih prostora opštine…

Detaljniji opis poslova potražite niže.

Direkcija za imovinsko-pravne poslove vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti državne imovine, premjera i katastra, obligacionih, svojinsko-pravnih odnosa, stambenoj oblasti, u dijelu iseljenja iz zajedničkih ili posebnih djelova stambene zgrade i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcije organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u oblastima iz djelokruga organa;
 • pripremu i sprovođenje propisa opštine u oblastima za koje je organ obrazovan (utvrđivanje građevinskog zemljišta koje će biti predmet raspolaganja u narednoj godini; raspolaganje državnom imovinom nad kojom svojinska ovlašćenja vrši opština; davanje u zakup poslovnog prostora opštine, davanje na korišćenje objekata u svojini opštine koji nisu povjereni na upravljanje i korišćenje organima uprave i službama lokalne uprave ili javnim službama; korišćenje službenih zgrada i prostorija, reprezentativnih objekata, stanova za službene potrebe i drugi propisi iz djelokruga organa);
 • izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;
 • izradu i realizaciju programa rada direkcije i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga organa;
 • učešće u izradi i sprovođenju programa uređenja prostora opštine, odnosno plana komunalnog opremanja u skladu sa posebnim zakonom, strateškog plana opštine, plana integriteta i sl;
 • praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;
 • davanje pravnih mišljenja o imovinsko-pravnim pitanjima;
 • rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 • saradnju sa menadžerom u pripremi predloga projekata iz nadležnosti organa koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i praćenje njihove realizacije;
 • pripremu predloga akata za predsjednika opštine kojima odlučuje o raspolaganju imovinom neposrednom pogodbom, rasporedu i korišćenju službenih prostorija organa i službi opštine u skladu sa zakonom i statutom opštine;
 • pokretanje postupka upisa imovine opštine u katastar nepokretnosti, sprovođenje postupka eksproprijacije, parcelacije, razgraničenja i dr., postupka prodaje i davanja u zakup nepokretnih stvari i drugih dobara kojima raspolaže opština;
 • sprovođenje upravnog postupka za iseljenje iz zajedničkih ili posebnih djelova stambene zgrade, uključujući i stanove za socijalne potrebe uz izvršenje u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju, postupka za slobodan pristup informacijama i drugih upravnih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i opštinskim propisima;
 • pripremu predloga ugovora o prodaji, razmjeni, zakupu zemljišta i objekata (stanova, poslovnih prostora i sl.), i zaključivanje tih ugovora kada je posebno ovlašćena;
 • pribavljanje procjene vrijednosti nepokretnih stvari u imovini opštine;
 • zaštitu imovine opštine pred sudovima i drugim organima u skladu sa zakonom;
 • popis i vođenje jedinstvene evidencije nepokretne i pokretne imovine Opštine, u skladu sa zakonom;
 • vođenje evidencije dokaza o riješenim imovinsko-pravnim pitanjima na zemljištu na kome je podignut bespravni objekat i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama opštine u oblastima iz nadležnosti organa;
 • pripremu izvještaja o radu, stanju imovine opštine i drugih informativnih i drugih stručnih materijala za skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga organa;
 • pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i sl;
 • pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i društvenim mrežama;
 • izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti direkcije;
 • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Direkcija za imovinsko-pravne poslove ima položaj zakonskog zastupnika opštine u vršenju poslova zaštite imovinsko-pravnih interesa opštine pred sudovima i drugim državnim organima.

Popis Zakona i Podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti direkcije

 • Zakon o državnoj imovini ( „Sl.list CG“br.21/09, 40/11)
 • Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl.list CG“br.44/10)
 • Uredba o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije („Sl.list CG“br.20/04)
 • Uredba o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera („Sl.list RCG“br.8/99, 31/00, 14/03, 59/03 i 65/03)
 • Uredba o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj imovini („Sl.list CG“, br.13/10)
 • Uputstvo o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj imovini (“Službeni list Crne Gore”, br.47/11)
 • Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22)
 • Zakon o eksproprijaciji ( „Sl.list RCG“br.55/00, 12/02, 28/06, „Sl.list CG“br.21/08, 30/17, 75/18)
 • Zakon o svojinsko-pravnim odnosima („Sl.list CG“br.19/09)
 • Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl.list RCG“ br. 29/07 ; „Sl.list CG“br.73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18)
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list CG“br.44/12, 30/17)
 • Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju („Sl.list RCG”, br. 21/04, 49/07, 60/07, “Sl.list CG”, br. 12/07, 73/10, 30/17 i 70/17)
 • Zakon o putevima („Sl.list RCG“br.42/04 „Sl.list CG“ 82/20 i 140/22)
 • Zakon o morskom dobru („Sl.list RCG“br.14/92, 59/92, 27/94 „Sl.list CG“br.51/08, 21/09, 73/10, 40/11)
 • Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23)
 • Zakon o održavanju stambenih zgrada („Sl.list CG“ br. 41/16, 84/18, 111/22 i 140/22)
 • Zakon o upravnom postupku („Sl. list CG“ br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17)
 • Zakon o upravnom sporu („Sl.list CG“br.54/16)
 • Zakon o parničnom postupku („Sl.list RCG“br. 22/04, 28/05, 76/06, “Sl. list CG”, br. 73/10, 47/15, 48/15, 51/17, 75/17, 62/18, 34/19, 42/19, 76/20 i 108/21)
 • Zakon o vanparničnom postupku („Sl.list RCG“br.27/06, “Sl. list CG”, br. 73/10, 20/15, 75/18, 67/19)
 • Zakon o izvršenju i obezbjeđenju  („Sl.list CG“br.36/11, 28/14, 20/15, 22/17, 76/17 i 25/19)
 • Statut Opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi”, br. 24/18, 9/20)
 • Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi”, br. 43/18, 15/19, 8/20 i 28/23)

Opšti Akti i Propisi Organa Lokalne Samouprave

– Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za imovinsko-pravne poslove PDF

 • Rita Mitrović v.d. direktorka Direkcije za imovinsko pravne poslove u Opštini Tivat, rođena je

  1960. godine u Kotoru . Osnovnu školu završila je u Tivtu, Gimnaziju u Kotoru, a Pravni fakultet u Beogradu.

  Radu u organima lokalne uprave prethodilo je radno iskustvo sticano u MUP-u –Ispostava Tivat i u Direkciji za nekretnine – PJ Tivat.

  Sa porodicom živi i radi u Tivtu.


  Ustanove Grada