Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor

Ovaj organ je zadužen za sprovođenje inspekcijskog i komunalnog nadzora, održavanje komunalnog reda u oblastima za koje je organ obrazovan, kao i nadzora u obavljanju povjerenih poslova državne uprave. Mjerenje nivoa buke, učestvovanje u zaštiti i spašavanju, postupanje po inicijativama građana, dio su redovnih aktivnosti Sekretarijata.

Detaljniji opis poslova potražite niže.

Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor vrši poslove koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštinskih odluka u oblastima u kojima vrši inspekcijski i komunalni nadzor; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u oblastima u kojima vrši inspekcijski i komunalni nadzor i obezbjeđuje komunalni red, i u drugim oblastima u vezi sa radom službe;
 • učešće u pripremi lokalnih propisa u oblastima za koje je Sekretarijat obrazovan;
 • izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; učešće u izradi i sprovođenju plana zaštite od požara, elementarnih nepogoda i drugih akcedentih i vanrednih situacija, štetnog dejstva i havarijskih zagađenja voda, erozija i bujica, plana integriteta i drugih planova i programa opštine u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
 • inspekcijski i komunalni nadzor u oblastima za koje je organ obrazovan;
 • inspekcijski nadzor u obavljanju povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave policije koji se odnose na premještanja vozila, izdavanje prekršajnih naloga i pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa zakonom i drugih povjerenih poslova iz oblasti koje su u okviru djelokruga organa;
 • komunalni nadzor i održavanje komunalnog reda u oblastima za koje je obrazovana i u drugim oblastima u kojima opština vrši sopstvene poslove u skladu sa zakonom;
 • komunalni nadzor i održavanje komunalnog reda u obavljanju povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove u oblasti eksploatacije i deponovanja rječnih nanosa na vodnom zemljištu;
 • mjerenje nivoa buke u i van ugostiteljskih objekata, kao i na otvorenim prostorima i preduzimanje upravnih radnji u upravnim postupcima koje sprovode drugi organi uprave i službe u skladu sa posebnim odlukama opštine;
 • učestvovanje u zaštiti i spašavanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem zaštite i spašavanja;
 • pružanje pomoći u izvršenju odluka nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi u skladu sa zakonom;
 • postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
 • sprovođenje upravnog postupka u okviru svog djelokruga, postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje Sekretarijat koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svoje nadležnosti za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije i sl;
 • pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti i drugih izvještaja;
 • pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti sekretarijata;
 • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Popis zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti Sekretarijata:

• Zakon o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, br. 002/18, 034/19, 038/20)
• Zakon o inspekcijskom nadzoru (,Sl.list CG br.39/03 i Sl.list CG br.76/09, 57/11 018/14, 011/15, 052/16)
• Zakon o upravnom postupku (,Sl.list CG 056/14, 020/15, 040/16, 037/17)
• Zakon o komunalnim djelatnostima (“Službeni list Crne Gore”, br. 055/16, 074/16, 002/18, 066/19)
• Zakon o upravljanju otpadom ,(Sl.list CG br.64/11, 39/16)
• Zakon o održavanju stambenih zgrada (“Službeni list Crne Gore”, br. 041/16, 084/18)
• Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni list Crne Gore”, br. 071/17, 067/19)
• Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list Crne Gore”, br. 033/12, 058/14, 014/17, 066/19)
• Zakon o putevima,( Sl.list RCG br.82/20)
• Zakon o prekršajima (“Službeni list Crne Gore”, br. 001/11, 006/11, 039/11, 032/14, 043/17, 051/17)
• Zakon o slobodnom pristupu informacijama , (“Službeni list Crne Gore”, br. 044/12, 030/17)
• Odluka o auto taksi prevozu, (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 021/18)
• Odluka o javnom vodosnadbijevanju (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 008/14, 034/14, 028/16)
• Odluka o komunalnom redu (Sl.list CG-opšt.prop. br. 028/16)
• Odluka o pijacama (“Službeni list RCG – opštinski propisi”, br. 028/99, Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 021/11)
• Odluka odvođenju i prećišćavanju otpadnih voda sa područja opštine Tivat, (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 013/10, 034/14, 028/16)
• Odluka o vodosnabdijevanju ,( Sl.list RCG-opšt.propisi br. 17/99 i 17/99)
• Odluka o pogrebnoj djelatnosti,uređivanju i održavanju groblja,( Sl.list RCG-opšt.propisi br.20/97)
• Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 048/17, 025/19)
• Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat, (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 025/15, 028/16)
• Odluka o upotrebi simbola opštine Tivat (Sl.list RCG – opšt.prop.br.15/05)
• Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 033/10, 034/14, 028/16)
• Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 024/12, 015/15, 028/16)
• Odluka o regulisanju saobraćaja na području opšt.Tivat,(Sl.list CG-opšt.prop.br.45/16, 44/18)
• Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade( Sl.list CG-opštinski propisi br. 48/17)

Opšti akti i propisi Organa lokalne uprave:

 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor – januar 2024 PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor – jun 2023 PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor – decembar 2022 PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor – jul 2022 PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor – decembar 2021 PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor – avgust 2021 PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor – maj 2021 PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor – Decembar 2020 PDF

 • sekretar Krsto Pejović


  Ustanove Grada