Arhiva – DUP Krašići

17 mar 2014

 

Flajer DUP Krašići - dalje


Saglasnost Ministarstva - dalje


PREDLOG PLANA:

TEKST dalje

GRAFIKA:

List 01- Topografsko katastarska podloga - dalje

List 02- Topografsko katast.podloga sa granicom plana - dalje

List 03- Namjena ,post.stanje, fizicke strukture i bonitet - dalje

List 05- namjena planirano - dalje

List 06- parcelacija, regul, nivelacija - dalje

List 07- saobraćaj - dalje

List 08- pejzažna arhitektura - dalje

List 09- elektroenergetika - dalje

List 10- hidrotehnika - dalje

List 11- TK infrastruktura - dalje

List 12a- uslovi za sprovođenje plana - dalje

List 12b -Uslovi za sprovođenje plana - dalje

Izvodi iz PUP-a - dalje


Stavovi obrađivača - dalje


Izvještaj sa javne rasprave - dalje

Primjedbe na Nacrt plana - dalje


Odluka o utvrdjivanju Nacrta - dalje

Program javne rasprave - dalje

Obavještenje - dalje


Obrazac za primjedbe - dalje


NACRT PLANA:

TEKST - dalje

GRAFIKA:

List 01- Topografsko katasterska podloga - dalje

List 02- Topografsko katast.podloga sa granicom plana - dalje

List 05- namjena planirano - dalje

List 06- parcelacija, regul, nivelacija - dalje

List 07- saobraćaj - dalje

List 08- pejzažna - dalje

List 09- elektroenergetika - dalje

List 10- hidrotehnika - dalje

List 11- tk-ek - dalje

List 12a- uslovi za sprovođenje plana - dalje

List 12b -Uslovi za sprovođenje plana - dalje


Dopuna odluke o pristupanju izradi - dalje

Anketni listić - dalje

Odluka o nepreduzimanju strateške procjene uticaja na životnu sredinu - dalje

Odluka i programski zadatak DUP Krašići - dalje