Arhiva – DUP Krašići

17 mar 2014

 

Flajer DUP Krašići – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje


PREDLOG PLANA:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

List 01- Topografsko katastarska podloga – dalje

List 02- Topografsko katast.podloga sa granicom plana – dalje

List 03- Namjena ,post.stanje, fizicke strukture i bonitet – dalje

List 05- namjena planirano – dalje

List 06- parcelacija, regul, nivelacija – dalje

List 07- saobraćaj – dalje

List 08- pejzažna arhitektura – dalje

List 09- elektroenergetika – dalje

List 10- hidrotehnika – dalje

List 11- TK infrastruktura – dalje

List 12a- uslovi za sprovođenje plana – dalje

List 12b -Uslovi za sprovođenje plana – dalje

Izvodi iz PUP-a – dalje


Stavovi obrađivača – dalje


Izvještaj sa javne rasprave – dalje

Primjedbe na Nacrt plana – dalje


Odluka o utvrdjivanju Nacrta – dalje

Program javne rasprave – dalje

Obavještenje – dalje


Obrazac za primjedbe – dalje


NACRT PLANA:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

List 01- Topografsko katasterska podloga – dalje

List 02- Topografsko katast.podloga sa granicom plana – dalje

List 05- namjena planirano – dalje

List 06- parcelacija, regul, nivelacija – dalje

List 07- saobraćaj – dalje

List 08- pejzažna – dalje

List 09- elektroenergetika – dalje

List 10- hidrotehnika – dalje

List 11- tk-ek – dalje

List 12a- uslovi za sprovođenje plana – dalje

List 12b -Uslovi za sprovođenje plana – dalje


Dopuna odluke o pristupanju izradi – dalje

Anketni listić – dalje

Odluka o nepreduzimanju strateške procjene uticaja na životnu sredinu – dalje

Odluka i programski zadatak DUP Krašići – dalje