DUP TIVAT CENTAR – ARHIVA PLANA

25 dec 2017

 

Odluka o usvajanju - dalje

Saglasnost Ministarstva - dalje


 Odgovori na primjedbe - dalje


PREDLOG PLANA:

Tekst - dalje

Grafika:

01. Izvod iz PUP-a - dalje

02. Izvod iz DUP-a - dalje

03.Geodetska podloga - dalje

04.Postojeća spratnost - dalje

05. Analiza postojećeg stanja - dalje

06. Oblici intervencija - dalje

07. Namjena površina - dalje

08. Parcelacija i regulacija - dalje

08a. Parcelacija i regulacija sa koordinatama UP - dalje

08b. Parcelacija i regulacija sa koordinatama GL i RL - dalje

09. Saobraćajna infrastruktura - dalje

10. Elektroenergetska infrastruktura - dalje

11. Hidrotehnicka infrastruktura - dalje

12. Pejzažna arhitektura - dalje

13. Tk infrastruktura - dalje


Odluka o utvđivanju Predloga - dalje


Izvještaj sa Javne rasprave - dalje

Program Javne rasprave - dalje


Nacrt plana

Tekstualni dio - dalje

Grafika:

01. Izvod iz PUP-a - dalje

02. Izvod iz DUP-a - dalje

03.Geodetska podloga - dalje

04.Postojeća spratnost - dalje

05. Analiza postojećeg stanja - dalje

06. Oblici intervencija - dalje

07. Namjena površina - dalje

08. Parcelacija i regulacija - dalje

09 .Saobraćajna infrastruktura - dalje

10. Elektroenergetska infrastruktura - dalje

11. Hidrotehnicka infrastruktura - dalje

12.Tk infrastruktura - dalje

13. Pejzažna arhitektura - dalje


Granica obuhvata - dalje

Programski zadatak - dalje

Odluka o pristupanju izradi - dalje