DUP ĐURAŠEVIĆI – ARHIVA PLANA

25 dec 2017

Odluka o usvajanju - dalje

Saglasnost Ministarstva - dalje


PREDLOG PLANA:

Tekstualni dio - dalje

Grafika:

01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM PLANA - dalje

02 IZVOD IZ PUP-a - DETALJNA NAMJENA POVRŠINA - dalje

03 PLAN NAMJENE POVRŠINA - dalje

04 PLAN PARCELACIJE I REGULACIJE - dalje

04a KOORDINATE TAČAKA REGULACIONIH LINIJA - dalje

04b KOORDINATE TAČAKA GRANICA URBANISTIČKIH PARCELA - dalje

04c KOORDINATE TAČAKA GRAĐEVINSKIH LINIJA - dalje

05 PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE - dalje

06 PLAN HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA - dalje

07 PLAN ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA - dalje

08 PLAN TELEKOMUNIKACIONE MREŽE - dalje

09 PLAN PEJZAŽNOG UREĐENJA - dalje

Separat sa uslovima po namjenama - dalje


Odluka o utvđivanju Predloga - dalje


Izvještaj sa Javne rasprave - dalje

Program Javne rasprave - dalje


NACRT PLANA

Tekstualni dio - dalje

Grafika:

01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM PLANA - dalje

02 IZVOD IZ PUP-a - DETALJNA NAMJENA POVRŠINA - dalje

03 PLAN NAMJENE POVRŠINA - dalje

04 PLAN PARCELACIJE I REGULACIJE - dalje

04a KOORDINATE TAČAKA REGULACIONIH LINIJA - dalje

04b KOORDINATE TAČAKA GRANICA URBANISTIČKIH PARCELA - dalje

04c KOORDINATE TAČAKA GRAĐEVINSKIH LINIJA - dalje

05 PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE - dalje

06 PLAN HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA - dalje

07 PLAN ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA - dalje

08 PLAN TELEKOMUNIKACIONE MREŽE - dalje

09 PLAN PEJZAŽNOG UREĐENJA - dalje

Sepatart sa urbanističko tehničkim uslovima - dalje


Granica obuhvata - dalje

Programski zadatak - dalje

Odluka o pristupanju izradi - dalje