DUP TIVAT CENTAR (2018. godina)

27 jun 2018

Odluka o usvajanju - dalje


Tekstdalje

Grafika:

01. Izvod iz PUP-a - dalje

02. Izvod iz DUP-a - dalje

03.Geodetska podloga - dalje

04.Postojeća spratnost - dalje

05. Analiza postojećeg stanja - dalje

06. Oblici intervencija - dalje

07. Namjena površina - dalje

08. Parcelacija i regulacija - dalje

08a. Parcelacija i regulacija sa koordinatama UP - dalje

08b. Parcelacija i regulacija sa koordinatama GL i RL - dalje

09. Saobraćajna infrastruktura - dalje

10. Elektroenergetska infrastruktura - dalje

11. Hidrotehnicka infrastruktura - dalje

12. Pejzažna arhitektura - dalje

13. Tk infrastruktura - dalje


Arhiva plana - dalje


Nevažeći plan iz 2007. godine - dalje