Grafika – Prijedlog DUP-a Golf Ekonomija

08 dec 2013

Tekst plana sa odgovorima sa javne rasprave - dalje


01 Topografskokatastarska podloga sa granicom zahvata 1000 - PDF

02 Izvod iz PUP-a Tivat - Plan namjene površina - PDF

03 Kontaktne zone - PDF

04 Postojeće korišćenje prostora - PDF

05 Plan namjene površina - PDF

06 Plan parcelacije regulacije i nivelacije - PDF

07 Plan Saobraćajne infrastrukture - PDF

08 Plan elektroenergetske infrastrukture - PDF

09 Plan hidrotehničke infrastrukture - PDF

10 Plan elektronskih komunikacija - PDF

11 Plan pejzažne arhitekture - PDF