JAVNA RASPRAVA – ELABORAT ZA IZGRADNJU DIJELA OBALNOG ŠETALIŠTA U KRAŠIĆIMA

07 aug 2017

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16 ) Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta Direkcija za investicije Opštine Tivat, Trg magnolija br 1, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju dijela obalnog šetališta od stacionaže 0+1555,39 do stacionaže 0+1971,00 sa proširenjima, KO Krašići, u zahvatu Državne studije lokacije “Sektor 29”, opština Tivat.
U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.com, je srijeda 23.08.2017. godine.
Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u utorak 22.08.2017. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali, u zgradi organa uprave Opštine Tivat.

Elaborat- PDF