ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA KONDO HOTEL MIMOZA

12 jul 2017

Agencija za zaštitu životne sredine obavjestila nas je da je preduzeće, „MIMOZA GROUP” d.o.o. iz Tivta, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnja Kondo hotela „Mimoza” 5* na UP 117, koju čini katastarska parcela 3384 i UP 118, koju čini katastarska parcela 3385 KO Tivat, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Tivat-Centar", Opština Tivat.


U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova i u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, Trg Magnolija br.1, I sprat, kancelarija br.6, radnim danima od 8 do 11 časova.

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, do 25.07.2017.godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama preduzeća „Olive Construction“d.o.o., Ul. palih boraca 19a, Opština Tivat, dana 25.07.2017.godine, sa početkom u 10 časova.

Elaborat - PDF