Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU broj 09-332/23-613/9 od 16.11.2023. godine, koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – Centra za maslinarstvo, mediteranske kulture i pčelarstvo na kat.parc.br. 1919/1 KO Đuraševići sa pripadajućom infrastrukturom- parking prostorom, 10Kv kablom čija se trasa prostire preko kat.parc.br.1973/88 i 1973/84 i 1973/89 sve KO Đuraševići, u obuhvatu »Prostorno-urbanističkog plana«Tivta do 2020.godine („Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/10.)

17 nov 2023

Na osnovu člana 223 Zakona o planiranju postora i izgradnji objekata (»Sl.list Crne Gore«, broj 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 04/23), člana 8 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl. list Crne Gore“ – opštinski propisi, broj 18/14, 42/15 i 28/16) i člana 5 Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – Centra za maslinarstvo, mediteranske kulture i pčelarstvo na kat.parc.br. 1919/1 KO Đuraševići sa pripadajućom infrastrukturom- parking prostorom, 10Kv kablom čija se trasa prostire preko kat.parc.br.1973/88 i 1973/84 i 1973/89 sve KO Đuraševići, u obuhvatu »Prostorno-urbanističkog plana«Tivta do 2020.godine („Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/10), predsjednik Opštine Tivat donosi

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU broj 09-332/23-613/9 od 16.11.2023. godine, koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – Centra za maslinarstvo, mediteranske kulture i pčelarstvo na kat.parc.br. 1919/1 KO Đuraševići sa pripadajućom infrastrukturom- parking prostorom, 10Kv kablom čija se trasa prostire preko kat.parc.br.1973/88 i 1973/84 i 1973/89 sve KO Đuraševići, u obuhvatu »Prostorno-urbanističkog plana«Tivta do 2020.godine („Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/10), će trajati 15 dana.

Javna rasprave će se održati od 17.11.2023. godine do 02.12.2023. godine.

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

• objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me

• u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem Radija Tivat.

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 02.12. 2023. godine:

- putem pošte na adresu: Opština Tivat, Trg Magnolija 1

- neposredno na pisarnici Opštine Tivat,

- na e-mail urbanizam@opstinativat.me

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Odluka - pdf

Nacrt programskog zadatka – pdf

Program javne rasprave – pdf

post slika