• Crnogorski

Postovi sa tagom: Sekretarijat za uređenje prostora

Posađena tri himalajska kedra u susret Danu planete Zemlje

21 apr 2021

Tri sadnice himalajskog kedra (lat. Cedrus deodara) posađena su danas u Velikom gradskom parku, u susret Danu planete zemlje koji se obilježava 22. aprila. Sadnice je obezbjedila Opština Tivat, a sadnja je izvršena u saradnji sa Komunalnim preduzećem i uz učešće tivatskog Omldinskog tima.

„Himalajski kedrovi su u parku prisutni od vremena njegovog zasnivanja, a tokom ove godine jedno stablo, koje je bilo loših vitalnih i estetskih karakteristika, je uklonjeno, te se kroz ovu i slične akcije nastoji kontinuirano obnavljati vrijedna dendroflora parka“ – napominju ovim povodom iz Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat.

Međunarodni dan planete Zemelje obilježava se od 1970. godine sa ciljem skretanje pažnje na značaj očuvanja prirode i sprječavanja negativnih posljedica ubrzanog razvoja po životnu sredinu.

Javna rasprava o Nacrtu strategije upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. Godine

19 apr 2021

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje JAVNI POZIV Naučnoj i stručnoj javnosti, naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije upravljanja kvaliteta vazduha za period 2021-2029. godina.

Javna rasprava će trajati od 30. marta 2021. do 8. maja 2021. godine.
Imajući u vidu složenu epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID 19 i rizik koji nosi okupljanje u zatvorenom prostoru, u okviru javne rasprave ne organizuje se okrugli sto, već se u periodu njenog trajanja od 40 dana omogućava zainteresovanim licima dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku.
Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Direktoratu za životnu sredinu, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica, u pisanom obliku putem pošte ili lično ili u elektronskom obliku na e-mail adresu javna.rasprava@mrt.gov.me, na Obrascu broj 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Javni poziv je objavljen na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma: www.mepg.gov.me i portalu e-Uprave.
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Prilozi:

Nacrt Strategije upravljanja kvaliteta vazduha za period 2021-2029. godina – PDF

Program javne rasprave – WORD

Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija – WORD

Obavještenje – Projekat izgradnje kablovskog voda

16 apr 2021

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 18, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju kablovskog voda 2×110 kV od TS 110/35 kV Radovići do stuba 170 dalekovoda 110 kV Tivat – Lastva, Opština Kotor i Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me, odnosno veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice, IV proleterske 19, je do 19.04.2021.godine.

Dokumentacija za odlučivanje o procjeni uticaja – WORD

Obavještenje – WORD

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa infrastrukture u zahvatu PPPNOP, IDDUP Golf i Donji Radovići Zapad, PUP Tivat i DSL Sektor 36

13 apr 2021

Na osnovu člana 223 Zakona o planiranju postora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” broj 64/17, 44/18 i 63/18),  člana 8  Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl. list Crne Gore“ – opštinski propisi, broj 18/14, 42/15 i 28/16), člana 5 Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa infrastrukture (vodovodna, elektro i telekomunikaciona infrastruktura, koju čine trasa 10Kv kabla, optičkog kabla i vodovodnih instalacija) kojom bi se snabdijevala urbanistička parcela UP 7 sa namjenom Servisni objekat – granični prelaz, pumpa, pretakanje goriva, svetionik (NT), u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore“, (»Sl.list CG« br. 56/2018), Izmjene i dopune  detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad (»Sl.list CG« br. 92/2020), “Prostorno-urbanističkog plana Tivta do 2020. godine“ (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/2010) i »Državne Studije lokacije Sektor 36 (»Sl.list CG« br. 35/2019) i člana 56 Statuta Opštine Tivat („Sl. list RCG“ – opštinski propisi, broj 40/04, 26/06  i  „Sl. list Crne Gore“ – opštinski propisi, broj 12/11, 21/11, 03/13), Predsjednik Opštine Tivat donosi PROGRAM JAVNE RASPRAVE o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU   i  Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa infrastrukture u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore“, (»Sl.list CG« br. 56/2018), Izmjene i dopune  detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad (»Sl.list CG« br. 92/2020), “Prostorno-urbanističkog plana Tivta do 2020. godine“ (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/2010) i »Državne Studije lokacije Sektor 36 (»Sl.list CG« br. 35/2019)

  1. Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima urbanističko tehničkih uslova, sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i to infrastrukture u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore“, (»Sl.list CG« br. 56/2018), Izmjene i dopune detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad (»Sl.list CG« br. 92/2020), “Prostorno-urbanističkog plana Tivta do 2020. godine“ (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/2010) i »Državne Studije lokacije Sektor 36 (»Sl.list CG« br. 35/2019)”, održaće se u periodu od  13.04.2021. godine do 28.04.2021. godine (15 dana).
  1. Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u predmetne dokumente može se izvršiti SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 08-11 SATI U ZGRADI OPŠTINE TIVAT – SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA ( I sprat, kanc.br. 5).
  1. Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat će uputiti preko sredstava javnog informisanja (lokalnih medija) poziv svim zainteresovanim subjektima da uzmu aktivno učešće i tako daju svoj doprinos u izgradnji objekata od opšteg interesa.
  2. Odluka o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i Programski zadatak  sa elementima urbanističko tehničkih uslova  stavljen je na sajt opštine Tivat www.opstinativat.me 
  1. Nosilac pripremnih poslova će na osnovu primjedbi, predloga i sugestija, koje se dostavljaju na pisarnicu Opštine Tivat ili putem e-mail: urbanizam@opstinativat.me sačiniti Izvještaj o javnoj raspravi i objaviti ga na sajtu Opštine Tivat.
  2. O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi, izvrše uvid, odnosno daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije.

Program javne rasprave – PDF

Odluka sa nacrtom programskog zadatka sa elementima UTU – PDF

Ustanove Grada