Postovi sa tagom: Sekretarijat za uređenje prostora

Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za stambeno-poslovni objekat

07 dec 2022

 Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Sotko Montenegro“ doo iz Tivta, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za stambeno-poslovni objekat na urbanističkim parcelama UP 2-8, UP 2-9, UP 2-10, UP 2-11, koje čine kat.parcele br. 556/1, 556/2, 557, 555/1, 555/3, 555/2, 560, 562, 183/2, 558/1, 558/2, 558/3, 558/4, 559 sve KO Tivat, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, opština Tivat.  

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova (srijedom od 8 do 14 časova), kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja, u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, je petak 16.12.2022.godine.

Dokumentacija – dalje

Novi termin akcije pošumljavanja

06 dec 2022

Novi termin akcije pošumljavanja planiran je sjutra, 7. decembra sa početkom u 11 časova, na lokaciji bivše deponije Grabovac. Pošumljavanje se realizuje modelom agrošumarstva, u cilju održivosti i zaštite prostora.

Aktivnost organizuju Sekretarijat za privredu i Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat, a nabavku sadnica masline, divljeg šipka i iglice (čičimak) obezbjedile su NVU Momentum i Arkadia Academy, koje će sa svojim članovima i đacima učestvovati u akciji. DOO “Komunalno” Tivat pripremiće teren za sadnju biljaka.

Pozivaju se zainteresovane institucije, organizacije i građani, koji žele da uzmu učešće u sadnji na terenu, da se pridruže u srijedu /7.12./ u 11h na lokaciji Grabovac.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, akcija će biti odložena.

Obavještenje o javnoj raspravi za Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za funkcionisanje poslovnog objekta – samouslužne perionice i kancelarijskog kontejnera

23 nov 2022

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Autohaus D&D“ doo iz Tivta, Dumidran bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za funkcionisanje poslovnog objekta – samouslužne perionice i kancelarijskog kontejnera na dijelu urbanističke parcele UP 1, koju čine dijelovi katastarskih parcela br. 1165, 1166, 1167, 1168/2 i 1163 KO Mrčevac, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni elaborat u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me je ponedeljak 26.12.2022. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u utorak 20.12.2022. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Obavještenje – PDF

Elaborat – PDF

Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za postavljanje montažno-demontažnog objekta skladišne namjene

17 nov 2022

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta Adriatic Marinas“ doo iz Tivta, Ul. Blaža Jovanovića br.1, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za postavljanje montažno-demontažnog objekta skladišne namjene, na katastarskoj parceli br. 965/14 KO Tivat, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova (srijedom od 8 do 14 časova), kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja, u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijata za uređenje prostora, je srijeda 23.11.2022.godine.

Obavještenje o javnom uvidu u dokumentaciju – detaljnije

Dokumentacija za odlucivanje – detaljnije

 

Ustanove Grada