Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa infrastrukture u zahvatu PPPNOP, IDDUP Golf i Donji Radovići Zapad, PUP Tivat i DSL Sektor 36

13 apr 2021

Na osnovu člana 223 Zakona o planiranju postora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” broj 64/17, 44/18 i 63/18),  člana 8  Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl. list Crne Gore“ – opštinski propisi, broj 18/14, 42/15 i 28/16), člana 5 Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa infrastrukture (vodovodna, elektro i telekomunikaciona infrastruktura, koju čine trasa 10Kv kabla, optičkog kabla i vodovodnih instalacija) kojom bi se snabdijevala urbanistička parcela UP 7 sa namjenom Servisni objekat – granični prelaz, pumpa, pretakanje goriva, svetionik (NT), u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore“, (»Sl.list CG« br. 56/2018), Izmjene i dopune  detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad (»Sl.list CG« br. 92/2020), “Prostorno-urbanističkog plana Tivta do 2020. godine“ (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/2010) i »Državne Studije lokacije Sektor 36 (»Sl.list CG« br. 35/2019) i člana 56 Statuta Opštine Tivat („Sl. list RCG“ – opštinski propisi, broj 40/04, 26/06  i  „Sl. list Crne Gore“ – opštinski propisi, broj 12/11, 21/11, 03/13), Predsjednik Opštine Tivat donosi PROGRAM JAVNE RASPRAVE o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU   i  Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa infrastrukture u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore“, (»Sl.list CG« br. 56/2018), Izmjene i dopune  detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad (»Sl.list CG« br. 92/2020), “Prostorno-urbanističkog plana Tivta do 2020. godine“ (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/2010) i »Državne Studije lokacije Sektor 36 (»Sl.list CG« br. 35/2019)

  1. Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima urbanističko tehničkih uslova, sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i to infrastrukture u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore“, (»Sl.list CG« br. 56/2018), Izmjene i dopune detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad (»Sl.list CG« br. 92/2020), “Prostorno-urbanističkog plana Tivta do 2020. godine“ (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/2010) i »Državne Studije lokacije Sektor 36 (»Sl.list CG« br. 35/2019)”, održaće se u periodu od  13.04.2021. godine do 28.04.2021. godine (15 dana).
  1. Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u predmetne dokumente može se izvršiti SVAKOG RADNOG DANA U VREMENU OD 08-11 SATI U ZGRADI OPŠTINE TIVAT – SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA ( I sprat, kanc.br. 5).
  1. Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat će uputiti preko sredstava javnog informisanja (lokalnih medija) poziv svim zainteresovanim subjektima da uzmu aktivno učešće i tako daju svoj doprinos u izgradnji objekata od opšteg interesa.
  2. Odluka o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i Programski zadatak  sa elementima urbanističko tehničkih uslova  stavljen je na sajt opštine Tivat www.opstinativat.me 
  1. Nosilac pripremnih poslova će na osnovu primjedbi, predloga i sugestija, koje se dostavljaju na pisarnicu Opštine Tivat ili putem e-mail: urbanizam@opstinativat.me sačiniti Izvještaj o javnoj raspravi i objaviti ga na sajtu Opštine Tivat.
  2. O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi, izvrše uvid, odnosno daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije.

Program javne rasprave - PDF

Odluka sa nacrtom programskog zadatka sa elementima UTU - PDF