Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka u okviru Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa kablovskih-podzemnih vodova 10kV za uklapanje TS 35/10kV „Tri Krsta“ u 10kV mrežu

28 apr 2022

Na osnovu člana 223 Zakona o planiranju postora i izgradnji objekata (Sl.list CG” broj 64/17, 44/18 i 63/18),  člana 8  Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl. list Crne Gore“ – opštinski propisi, broj 18/14, 42/15 i 28/16) i člana 5 Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – 10kV za uklapanje TS 35/10kV „Tri Krsta“ u 10kV mrežu, a čija trasa ide preko kat.parc.br. 1088/2, 1088/3, 1147/1, 1147/4, 1045/76, 1147/5, 1045/75, 1045/26, 1147/7, 1147/6 i 1045/69 sve KO Radovići, u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene za obalno područje“ („Sl.list CG“ br. 56/18), Predsjednik Opštine Tivat donosi

 

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

 

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU koji je sastavni dio  Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa kablovskih - podzemnih vodova 10kV za uklapanje TS 35/10kV „Tri Krsta“ u 10kV mrežu, a čija trasa ide preko kat.parc.br. 1088/2, 1088/3, 1147/1, 1147/4, 1045/76, 1147/5, 1045/75, 1045/26, 1147/7, 1147/6 i 1045/69 sve KO Radovići, u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene za obalno područje“ („Sl.list CG“ br. 56/18),  će trajati 15 dana.

 

Javna rasprave će se održati od  27.04.2022. godine do 12.05.2022. godine.

 

Nacrt Programskog zadatka i Odluka će se:

•                  objaviti na internet sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.me 

•                  u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5.

 

Program javne rasprave objaviće se na internet stranici Opštine Tivat i putem  Radio Tivta.

 

Pozivaju se građani i pravna lica da uzmu učešće u javnoj raspravi.

 

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi do 12.05. 2022. godine:

- putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1

- neposredno na pisarnici Opštine Tivat,

- na e-mail urbanizam@opstinativat.me

 

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat.

Odluka sa Programom javne rasprave i Nacrtom programskog zadatka sa elementima urbanističko- tehničkih uslova - PDF