JAVNA RASPRAVA ZA ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA 35KV KABLOVSKI VOD I OPTIČKI KABAL OD TS 110/35 KV „TIVAT“ DO TS 35/10 KV „RAČICA“, OPŠTINA TIVAT

27 okt 2017

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, obavjestila nas je  da je „Crnogorski elektrodistributivni sistem” d.o.o. iz Podgorice, ul. Ivana Milutinovića br. 12, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za 35kV kablovski vod i optički kabal od TS 110/35kV „Tivat“ do TS 35/10 kV „Račica“, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, Opštine Tivat, radnim danima od 08 do 11 časova radnim danima.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, do 10.11.2017.godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama preduzeća „Crnogorski elektrodistributivni sistem” d.o.o, Mažine bb, Opština Tivat, II sprat kancelarija br. 25, dana 10.11.2017.godine, sa početkom u 10 časova.

Elaborat - dalje