JAVNE RASPRAVE 2015

13 jan 2015

JAVNA RASPRAVA – ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ODRŽAVANJA GLISERA, TECHNOMARINE TM GROUP D.O.O.

Obavještenje – dalje

Elaborat – dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA RAZVOJA SPORTA OPŠTINE TIVAT ZA PERIOD 2015-2020

Nacrt Programa razvoja sporta opštine Tivat za period 2015-2020 – dalje

Zaključak – dalje

Program javne rasprave – dalje

Izvještaj sa javne rasprave – dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA ZA 2016. GODINU

Program javne rasprave – dalje

Odluka o Nacrtu – dalje

Nacrt – dalje

Izvještaj sa javne rasprave – dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA RAZVOJA KULTURE OPŠTINE TIVAT ZA PERIOD 2015-2020

Nacrt – PROGRAM RAZVOJA KULTURE OPŠTINE TIVAT 2015 – 2020 GODINE – dalje

Zaključak – dalje

Program – dalje

Izvještaj sa javne rasprave – dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

Program Javne rasprave – dalje

Zaključak – dalje

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti – dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU AKCIONOG PLANA ZA MLADE U OPŠTINI TIVAT

Odluka – dalje

Program javne rasprave – dalje

Akcioni plan – dalje

Istraživanje potreba mladih i izvještaj o rezultatima istraživanja – dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O NASELJIMA I GRANICAMA NASELJA OPŠTINE TIVAT

Program javne rasprave – dalje

Odluka – dalje

Elaborat – dalje 


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Nacrt Odluke o komunalnom redu – dalje

Program Javne rasprave – dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada će sprovesti Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
Rasprava o tekstu Nacrta zakona počinje objavljivanjem javnog poziva za učešće u raspravi, teksta Nacrta zakona sa obrazloženjem i Programa rasprave na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma, portalu e- uprave i objavljivanjem u dnevnom listu «Pobjeda».

Program Javne rasprave – dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA, POSTAVLJANJE UREĐAJA I OPREME ZA MOBILNU TELEFONIJU NA LUŠTICI

Odluka o izgradnji – dalje

Programski zadatka sa elementima UTU – dalje

Izvještaj o Javnoj raspravi – dalje

Program Javne rasprave – dalje

Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje

Mišljenja preduzeća – dalje

Predlog Programskog zadatka sa elementima UTU – dalje


 JAVNA RASPRAVA – ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU – OBALNO ŠETALIŠTE BELANE

Obavještenje – dalje

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – dalje


JAVNA RASPRAVA – ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZGRADNJE DIONICE PUTA OD SOLILA DO RASKRSNICE ZA PRŽNO

Obavještenje – dalje

Elaborat o procjeni uticaja – dalje


JAVNA RASPRAVA ZA NACRT LOKALNOG PLANA ZA RAZVOJ USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE 2015 – 2019

Program i zaključak javne rasprave – dalje

Nacrt lokalnog plana – dalje

Izvještaj – dalje


 JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA ZA VELIKI GRADSKI PARK

Zaključak – dalje

Program javne rasprave – dalje

Nacrt Plana upravljanja – dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA

Zaključak – dalje

Program – dalje

Nacrt odluke – dalje

Izvještaj sa javne rasprave – dalje


 JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE TIVAT

PROGRAM JAVNE RASPRAVE – dalje

NACRT ODLUKE O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE TIVAT – dalje

Rješenje o formiranju radne grupe za sprovođenje javne rasprave – dalje


 JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA PRIVREMENIH OBJEKATA

Program Javne rasprave – dalje

Nacrt Plana tekstualni dio – dalje

Nacrt Plana grafički dio – dalje


 JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA DO 2020. GODINE

Program Javne rasprave – dalje

NACRT  –  dalje


 JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O GRAĐENJU I UKLANJANJU POMOĆNIH OBJEKATA

Odluka o izgradnji pomoćnih objekata – dalje

Program Javne rasprave – dalje

Nacrt Odluke o građenju i uklanjanju pomoćnih objekata – dalje 


JAVNA RASPRAVA O NAČINU KORIŠĆENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA U ZAHVATU DUP-a TIVAT-CENTAR –  I FAZA

Program Javne rasprave – dalje

Elaborat o načinu korišćenja javnih parkirališta u zahvatu DUP-a Tivat-centar – I FAZA – dalje