JAVNE RASPRAVE 2015

13 jan 2015

JAVNA RASPRAVA - ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ODRŽAVANJA GLISERA, TECHNOMARINE TM GROUP D.O.O.

Obavještenje - dalje

Elaborat - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA RAZVOJA SPORTA OPŠTINE TIVAT ZA PERIOD 2015-2020

Nacrt Programa razvoja sporta opštine Tivat za period 2015-2020 - dalje

Zaključak - dalje

Program javne rasprave - dalje

Izvještaj sa javne rasprave - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA ZA 2016. GODINU

Program javne rasprave - dalje

Odluka o Nacrtu - dalje

Nacrt - dalje

Izvještaj sa javne rasprave - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMA RAZVOJA KULTURE OPŠTINE TIVAT ZA PERIOD 2015-2020

Nacrt - PROGRAM RAZVOJA KULTURE OPŠTINE TIVAT 2015 - 2020 GODINE - dalje

Zaključak - dalje

Program - dalje

Izvještaj sa javne rasprave - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

Program Javne rasprave - dalje

Zaključak - dalje

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU AKCIONOG PLANA ZA MLADE U OPŠTINI TIVAT

Odluka - dalje

Program javne rasprave - dalje

Akcioni plan - dalje

Istraživanje potreba mladih i izvještaj o rezultatima istraživanja - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O NASELJIMA I GRANICAMA NASELJA OPŠTINE TIVAT

Program javne rasprave - dalje

Odluka - dalje

Elaborat - dalje 


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Nacrt Odluke o komunalnom redu - dalje

Program Javne rasprave - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada će sprovesti Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
Rasprava o tekstu Nacrta zakona počinje objavljivanjem javnog poziva za učešće u raspravi, teksta Nacrta zakona sa obrazloženjem i Programa rasprave na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma, portalu e- uprave i objavljivanjem u dnevnom listu «Pobjeda».

Program Javne rasprave - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA, POSTAVLJANJE UREĐAJA I OPREME ZA MOBILNU TELEFONIJU NA LUŠTICI

Odluka o izgradnji - dalje

Programski zadatka sa elementima UTU - dalje

Izvještaj o Javnoj raspravi - dalje

Program Javne rasprave - dalje

Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa - dalje

Mišljenja preduzeća - dalje

Predlog Programskog zadatka sa elementima UTU - dalje


 JAVNA RASPRAVA - ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - OBALNO ŠETALIŠTE BELANE

Obavještenje - dalje

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu - dalje


JAVNA RASPRAVA - ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZGRADNJE DIONICE PUTA OD SOLILA DO RASKRSNICE ZA PRŽNO

Obavještenje - dalje

Elaborat o procjeni uticaja - dalje


JAVNA RASPRAVA ZA NACRT LOKALNOG PLANA ZA RAZVOJ USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE 2015 - 2019

Program i zaključak javne rasprave - dalje

Nacrt lokalnog plana - dalje

Izvještaj - dalje


 JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA UPRAVLJANJA ZA VELIKI GRADSKI PARK

Zaključak - dalje

Program javne rasprave - dalje

Nacrt Plana upravljanja - dalje


JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA

Zaključak - dalje

Program - dalje

Nacrt odluke - dalje

Izvještaj sa javne rasprave - dalje


 JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE TIVAT

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - dalje

NACRT ODLUKE O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE TIVAT - dalje

Rješenje o formiranju radne grupe za sprovođenje javne rasprave - dalje


 JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA PRIVREMENIH OBJEKATA

Program Javne rasprave - dalje

Nacrt Plana tekstualni dio - dalje

Nacrt Plana grafički dio - dalje


 JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA DO 2020. GODINE

Program Javne rasprave - dalje

NACRT  -  dalje


 JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O GRAĐENJU I UKLANJANJU POMOĆNIH OBJEKATA

Odluka o izgradnji pomoćnih objekata - dalje

Program Javne rasprave - dalje

Nacrt Odluke o građenju i uklanjanju pomoćnih objekata - dalje 


JAVNA RASPRAVA O NAČINU KORIŠĆENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA U ZAHVATU DUP-a TIVAT-CENTAR -  I FAZA

Program Javne rasprave - dalje

Elaborat o načinu korišćenja javnih parkirališta u zahvatu DUP-a Tivat-centar - I FAZA - dalje