JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA RADI TRAŽENJA STRATEŠKOG PARTNERA ZA GRADNJU STAMBENO – POSLOVNOG OBJEKTA

15 okt 2019

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka traženja partnera za gradnju stambeno-poslovnog objekta na UP 134 b u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Tivat –Centar “(Sl.list CG -opštinski propisi br.19/19 od 13.05.2019 ) Opština Tivat objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi traženja strateškog partnera za gradnju stambeno - poslovnog objekta

JAVNI POZIV - dalje