Konkurs za raspodjelu preostalih sredstava za projekte nevladinim organizacijama

30 okt 2009

OPŠTINA TIVAT

Sekretarijat za privredu
i društvene djelatnosti
Broj: 0409 –1179
Tivat,30.10.2009. godina

R A S P I S U J E

KONKURS

za raspodjelu preostalih sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2009. godinu

 

1. Sredstva planirana Budžetom Opštine Tivat, raspodjeljuju se prvenstveno nevladinim organizacijama čiji projekti se realizuju u potpunosti ili dijelom na teritoriji Opštine Tivat, i koji zadovoljavaju kriterijume koje sadrže članovi 8 i 17. Opštinske Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.  

2. Pravo učešća na Konkurs imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja Konkursa registrovane u Republici Crnoj Gori sa sjedištem u Tivtu.

3. Raspodjelu sredstava vrši Komisija Opštine Tivat za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacija.

4. Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs na propisanom obrascu prijave i forme projekta koji se mogu dobiti na Pisarnici Opštine Tivati na WEB stranici Opštine Tivat (www.opstinativat.com).

Prijava se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti i predaje na Pisarnici Opštine Tivat, zaključno sa 30.novembrom 2009.g.

Uz prijavu se prilaže:

- dokaz o registraciji u Republici Crnoj Gori,ukoliko isti nije ranije dostavljen nadležnom organu lokalne uprve;

- projekat kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava,

- preporuke eksperata iz relevantne oblasti –ukoliko ih posjeduje, kao i

- garanciju(izjavu) ovlašcenog lica da nije dobila sredstva od drugog donatora za projekatili dio projekta koji kandiduje.

5. Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 11 sati i na telefon:032-672-168 lokal 284, kanacelarija za društvenedjelatnosti broj 20.

6. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.