Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2010. godinu

14 jan 2010

OPŠTINA TIVAT

Sekretarijat za privredu

i društvene djelatnosti

Broj: 0409 – 15

Tivat, 14.01.2010. godine

R A S P I S U J E

 

KONKURS

za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama

za 2010. godinu

 

1. Sredstva planirana Budžetom Opštine Tivat, raspodjeljuju se prvenstveno nevladinim organizacijama čiji projekti se realizuju u potpunosti ili dijelom na teritoriji Opštine Tivat, i koji zadovoljavaju kriterijume koje sadrže članovi 8 i 17. Opštinske Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama. 

 

            2. Pravo učešća na Konkurs imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja Konkursa registrovane u Republici Crnoj Gori sa sjedištem u Tivtu.

 

3. Raspodjelu sredstava vrši Komisija Opštine Tivat za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacija.

 

4. Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs na propisanom obrascu  prijave i forme projekta koji se mogu dobiti na Pisarnici Opštine Tivat i na WEB stranici Opštine Tivat (www.opstinativat.com).

Prijava se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti i predaje na Pisarnici Opštine Tivat, zaključno sa 14.februarom 2010.g.

Uz prijavu se prilaže:

- projekat kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava, (ako je moguće i u elektronskoj formi - CD);

- dokaz o registraciji u Republici Crnoj Gori (ukoliko isti nije ranije dostavljen nadležnom organu  lokalne uprve);

- preporuke eksperata iz relevantne oblasti (ukoliko ih posjeduje), kao i

- garanciju (izjavu) ovlašcenog lica da nije dobila sredstva od drugog donatora za projekat ili dio projekta koji kandiduje.

 

            5. Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 11 sati i na telefon:032-672-168 lokal 284, kanacelarija za društvene djelatnosti broj 20.

 

                6. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.