OBAVJEŠTENJE

10 jan 2017

Dana 04.01.2017. godine, Agencija za zaštitu životne sredine, obavijestila nas je da je nosilac projekta „Sea Trade“ d.o.o., Put prvoboraca bb, iz Kotora, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja, na urbanističkim parcelama UP 9-26, UP 9-27, UP 9-28, UP 9-29, UP 9-30, UP 10-18, i UP 10-19, urbanistička zona 9 i urbanistička zona 10 u  zahvatu  DUP-a ,, Đuraševići’’, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, Ulica IV proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, i u Sekretarijatu za  zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, I sprat, kancelarija broj 5, radnim danima od 8 do 11 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je 13.02.2017. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u sali za sastanke, zgrada Opštine Tivat, Trg magnolija 1, Opština Tivat, dana 14.02.2017. godine,  sa početkom u 11 časova.

Elaborat - dalje

Kompletana dokumentacija - dalje