OBAVJEŠTENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA INOVIRANI ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA REKONSTRUKCIJU OBALE SELJANOVO

13 aug 2018

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) obavještavamo vas da je nosiocu projekta, SEA TRADE“ DOO iz Tivta, Bogišići bb, donijeto Rješenje, broj 1603-353-up-6/22 od 13.08.2018. godine, kojim je data saglasnost na inovirani Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju obale Seljanovo, u zahvatu DSL „Dio Sektora 22“, opština Tivat.

U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je predmetni Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu urađen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu i sadrži definisane mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu.
Rješenjem o davanju saglasnosti na predmetni Elaborat utvrđena je obaveza nosiocu projekta da planirani projekat rekonstrukcije obale Seljanovo, u zahvatu DSL „Dio Sektora 22“, opština Tivat, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu, a koje se odnose na:
- Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku izgradnje, funkcionisanja i u slučaju akcidenta i
- Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu.
Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Tivat u roku od 15 dana od objavljivanja ovog obavještenja, a preko ovog organa.

Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat - dalje
Elaborat na koji je data saglasnost - dalje