Obavještenje o javnoj raspravi na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za kablovsko distributivni sistem u Opštini Tivat

06 okt 2016

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „M-KABL“ d.o.o. iz Podgorice, Mitra Bakića bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za kablovsko distributivni sistem u Opštini Tivat, u zahvatu DUP-a Donja Lastva, DUP-a Seljanovo, DUP-a Mažina, DUP-a Tivat Centar, DUP-a Gornji Kalimanj, DUP-a Župa Češljar, DUP-a Mrčevac i DUP-a Gradiošnica.
U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, I sprat, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, ili na e-mail biljanakrivokapic@opstinativat.com, je srijeda 26.10.2016. godine.
Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u utorak 25.10.2016. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali, u zgradi organa uprave Opštine Tivat.

Elaborat i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na linku - dalje