OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ RASPRAVI

07 sep 2016

Javna raprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Dio sektora 22" i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu održaće se u periodu od 05.09.2016. do 05.10.2016. godine.

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Državne studije lokacije "Dio sektora 22" i predloženim planskim rješenjima i Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt Državne studije lokacije "Dio sektora 22" i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

U toku javne rasprave, biće organizovan okrugli sto na kojem će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentirani od strane obrađivača.

Okrugli sto će se održati u Tivtu u Multimedijalnoj sali Opštine, 14.09.2016. godine od 17.00-19.00 h.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 303, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatu za urbanizam Opštine Tivat, svakog radnog dana od 8 do 11 časova.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma /www.mrt.gov.me/, portalu E-uprave /www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me, portal E-uprave ili na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici.

Nacrt DSL Dio Sektora 22

GRAFICKI DIO