Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za 35kV napojne kablovske vodove od TS 110/35kV „Tivat“ do TS 35/10kV „Porto Montenegro“

17 jan 2023

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta „PM Power” d.o.o. iz Tivta, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za 35kV napojne kablovske vodove od TS 110/35kV „Tivat“ do TS 35/10kV „Porto Montenegro“, koji se polažu na kat. parc. 1061, 1062/1, 1062/2, 1063/2, 1297/1, 520/3, 1298/7, 1298/1 KO Mrčevac i kat. parc. 4892/1, 565/3, 551/19, 551/23 KO Tivat u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Tivat, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ul. IV proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, kao i Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu www.epa.org.me ili www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 20.01.2023.godine.

Dokumentacija – dalje