OPIS POSLOVA – Direkcija za imovinu i zastupanje

11 feb 2013

Sekretarijat za imovinu vrši poslove uprave koji se odnose na:
1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti državne imovine, premjera i katastra, obligacionih, svojinsko-pravnih odnosa, stambenoj oblasti u dijelu iseljenja iz zajedničkih ili posebnih djelova stambene zgrade i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcije organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u oblastima iz djelokruga organa;
2) pripremu i sprovođenje propisa opštine u oblastima za koje je organ obrazovan (utvrđivanje građevinskog zemljišta koje će biti predmet raspolaganja u narednoj godini; raspolaganje državnom imovinom nad kojom svojinska ovlašćenja vrši opština; davanje u zakup poslovnog prostora opštine, davanje na korišćenje objekata u svojini opštine koji nisu povjereni na upravljanje i korišćenje organima uprave i službama lokalne uprave ili javnim službama; korišćenje službenih zgrada i prostorija, reprezentativnih objekata, stanova za službene potrebe i drugi propisi iz djelokruga organa); izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;
3) izradu i realizaciju programa rada Sekretarijata i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga organa; učešće u izradi i sprovođenju programa uređenja prostora opštine, odnosno plana komunalnog opremanja u skladu sa posebnim zakonom, strateškog plana opštine, plana integriteta i sl); praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;
4) davanje pravnih mišljenja o imovinsko-pravnim pitanjima;
5) rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
6) saradnju sa menadžerom u pripremi predloga projekata koji se finansiraju iz međunarodnih i drugih fondova iz nadležnosti organa;
7) pripremu predloga akata za predsjednika opštine kojima odlučuje o raspolaganju imovinom neposrednom pogodbom, rasporedu i korišćenju službenih prostorija organa i službi opštine u skladu sa zakonom i Statutom opštine;
8) pokretanje postupka upisa imovine opštine u katastar nepokretnosti, sprovođenje postupka eksproprijacije, parcelacije, razgraničenja i dr, postupka prodaje i davanja u zakup nepokretnih stvari i drugih dobara kojima raspolaže opština; sprovođenja upravnog postupka za iseljenje iz zajedničkih ili posebnih djelova stambene zgrade, uključujući i stanove za socijalne potrebe, postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i propisima opštine;
9) pripremu predloga ugovora o prodaji, razmjeni, zakupu zemljišta i objekata (stanova, poslovnih prostora i sl.), uspostavljanju hipoteke ili fiducije; zaključivanje tih ugovora kada je posebno ovlašćen i praćenje njihove realizacije;
10) procjenu vrijednosti nepokretnih stvari u imovini opštine;
11) zaštitu imovine opštine pred sudovima i drugim organima u skladu sa zakonom;
12) vođenja jedinstvene evidencije nepokretnosti opštine u skladu sa zakonom; evidencije dokaza o riješenim imovinsko-pravnim pitanjima na zemljištu na kome je podignut bespravni objekat i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama opštine u oblastima iz nadležnosti organa;
13) pripremu izvještaja o radu, stanju imovine opštine i drugih informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije isl.. iz djelokruga organa;
14) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i sl;
15) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i društvenim mrežama;
16) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje koristi Sekretarijat za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije, oprema, prevozna sredstva i sl.) kao i stvari koje koristi više organa uprave i službi u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina;
17) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Sekretarijat za imovinu ima položaj zakonskog zastupnika opštine u vršenju poslova zaštite imovinsko-pravnih interesa opštine pred sudovima i drugim državnim organima.