OPIS POSLOVA – Komunalna policija

12 feb 2013

Komunalna policija vrši poslove kojima se obezbjeđuje:
1) praćenje i sprovođenje zakona, propisa donesenih na osnovu zakona i opštinskih odluka u oblastima u kojima vrši komunalni nadzor i obezbjeđuje komunalni red i u drugim oblastima oblastima u vezi sa radom službe; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i planskih dokumenata u ovim oblastima;
2) izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; učešće u izradi i sprovođenju plana zaštite od požara, elementarnih nepogoda i drugih akcedentih i vanrednih situacija, štetnog dejstva i havarijskih zagađenja voda, erozija i bujica, plana integriteta i drugih planova i programa opštine u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
3) komunalni nadzor i održavanje komunalnog reda u oblastima za koje je obrazovana i u drugim oblastima u kojima opština vrši sopstvene poslove u skladu sa zakonom;
4) komunalni nadzor i održavanje komunalnog reda u obavljanju povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove u oblasti eksploatacije i deponovanja rječnih nanosa na vodnom zemljištu;
5) mjerenje nivoa buke u i van ugostiteljskih objekata, kao i na otvorenim prostorima i preduzimanje upravnih radnji u upravnim postupcima koje sprovode drugi organi uprave i službe u skladu sa posebnim odlukama opštine;
6) učestvovanje u zaštiti i spašavanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem zaštite i spašavanja;
7) pružanje pomoći u izvršenju odluka nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi u skladu sa zakonom;
8) vođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
9) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
10) pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svoje nadležnosti za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije i sl;
11) pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti i drugih izvještaja;
12) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
13) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
14) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.